۱۳۹۱ اردیبهشت ۱۳, چهارشنبه

فقط ، نسل گذشته مقصر بود؟!


اگر هر نسل بخواهد نسل گذسته خود را مسئول مشکلات روز کشورش بداند،و برای خود هیچ مسئولیتی و وظیفه ای قائل نباشد؛  نه می تواند مشکلی را حل نماید، ونه دست آوردی را برای نسل بعداز خود بر جای خواهد گذاشت ! و آنچه را که از نسل گذشته به او رسیده همه را نابود خواهد کرد، و با این منطق تنها  به یک تسلسل فکری باطل  خواهد رسید.
واین تحلیل واستنتاج آنقدر بی  پایه واساس است که وظیفه نسل امروز را فقط برداشت ومیوه چینی آنچه را که نسل گذشته  کاشته می بیند ووهیچگونه کاشتی را برای این نسل خود قائل نخواهد بود، واین نگاه به تاریخ گذشته، فقط بوی راحت طلبی ورخوت وسستی دارد. وصاحبان این اندیشه ها نه خود قادر خواهند بود، مشکلی از مشکلات جامعه را حل نمایند بلکه  با این تحلیلهای بی پایه تنها برمشکلات آن اضافه خواهند کرد. چنانچه نسل بعد اگر نخواهد ادامه دهنده راه وتلاشهای نسل گذشته باشد وصرفا کارش انتقاد وایرادهای راحت طلبانه از نسل قبل باشد هیچ حرکتی روبجلو نخواهیم داشت! وآنچه که از نسل پیش به آنها رسیده همگی تخریب ونابود خواهد شد؛  همانطور که امروز در کشور شاهد هستیم.!
در مقاله  "زوال خودمداری ونقش همه احزاب ما "باین نتیجه رسیدیم که جامعه ما هنوز کاملا از مرحله خودمداری عبور نکرده و اینچنین است که هر روز کسانی را می بینیم ،که حاضرند، کشور وملت وحتی کره زمین را فدای یک سود آنی خودکنند ؛وهیچکاه قادر نخواهند بود مضرات این عافیت طلبی خود را تشخیص دهند.!
بطور حتم این خودمداری در نسل های گذشته بیشتر بوده، وتخریب کشور هم بهمان اندازه بیشتر وتمام این مشکلات ریشه در نظام سیاسی حاکم که توام با استبدادمطلق بوده ! وخود ریشه دراقتصاد کشاورزی روستائی ما داشته ودارد وهیچگاه در کشور ما صنایع وتجارت حاصل از آن رشد نکردوفردیت وعلم وتجربه هم در مقطع خودش ایجاد نگردید.واگر نبود موقعیت جغرافیائی ایران که روسها در شمال وعثمانی ها در غرب شاید درسال 1285به انقلاب مشروطه هم نمی رسیدیم و...
بنا براین خواهشمند است است به آنچه که وظیه انسانی ومردمی ماست اکتفا کنیم وبه شعار های مردم در سالهای1357توجه داشته باشیم وتمام هممان را مصروف ایجاد حاکمیت مردم وآزادی احزاب و مطبوعات و برقراری امکانات اقتصادی وسیاسی مساوی برای تمام ملتمان در سراسر کشور نمائیم ونیز به ترویج فرهنگ پیدایش سازمانهای صنفی وانجمن ها ونهاد های ملی(که تماما حاصل نگاه قانون مداری ومدنیت می باشد)  وشهروند مداری وآموزش حقوق بشری واحترام به آزادی های دیگران و.....عمل نمائیم . واکتفا نکنیم به نق زدن از پدر ومادر ونسل گذشته واین پروسه انتفال از خود مداری به فردیت را به تاخیر نیندازیم و...بلاخص در این شرایط که تمامی کشورها به سرعت در حال توسعه طلبی اقتصادی وسیاسی هستند ؛ وما همانطور خودرا  در این مراحل خود خواهی وخود مداری متوقف ننمائیم .

هیچ نظری موجود نیست: