۱۳۹۰ مهر ۳۰, شنبه

نه!ما خامنه ای را نخواهیم کشت.

 ملت ایران بعد از 105سال تجربه آزاد یخواهی باید کاملا بر عقل وعلم وتجربه سوار شوند ؛   و از نظام ولایت فقیه چنان عبورکنند  ؛که هیچ ابهامی وسوالی برای هیچ فرد ایرانی باقی نماند ،وچون مردم محروم ما در این 33سال گذشته شبانه روز زیر بمباران دروغ های حاکمین ظالم بوده اند ؛ممکن است ؛گروه اندکی از مردم هنوز هم در راههای تنگ وتاریک جهل ودروغ نظام ولایت فقیه گرفتار باشند؛بنابراین وجودخود مدعیان دروغ وچاه کنانش  لازم هستند؛!

هیچ نظری موجود نیست: