۱۳۹۱ تیر ۱۸, یکشنبه

ملت عزیز ایران:

 نظام متوهم وعقب مانده ولایت فقیه ،بلحاظ عدم تعادل سیاسی وروانی حاکم بر خود ! چاره ای جزانجام اقدامات خلاف عرف وادب وقانون در داخل وخارج را ندارد ! واین اعمال غیر انسانی وغیر معقول را،  توسط دستگاه تبلیغاتی انحصاری که در اختیار دارد ، خیلی منطقی وموجه نشان می دهد وتا امروز از انجام هیچیک از این رفتارهای ناپسند وضد مردمی پشیمان نیست! واظهار ندامت نکرده است! وبدین ترتیب است که هر روز شاهد اعمال جنایتکارانه این نظام ، علیه ملت ایران وتمامی جهانیان هستیم .!

وبر این مبنا است که نظام حاکم ، کشور رابه  یک مقصد راهبری می کند؛  وآنهم ورطه هولناک جنگ ونابودی برای کشور است،اهمانطور که همگی شاهد هستیم، ا قدامات وحرکات کورنظام حاکم بر کشور، ناخواسته  ملتمان را در مقابل جهانیان قرارداده است،! ودیده ایم که چطور از روز اول تنها به تهیه ابزار جنگی مبادرت نموده ،وکاری جزفحاشی وتوهین به مردممان  و جهانیان نداشته وندارد و..! وبنحوی که امروزه در کشور تنها در ارگانهای سرکوب مردم است که جذب نیرو داریم!  ودر سایر مراکز تولیدی به گواه خود حاکمین،  جز تعطیلی  وبیکاری هیچ فرایندی در پیش رو نیست! 
ملت محترم وسر افراز ایران ؛ فرزندان شما درسراسر کشور ونیزدر سایر نقاط جهان بنا به وظیفه خود ودرک شرایط از موقعیت کشور ناچارند این تذکر را بار دیگر اعلام نمایند، که کشور یک مرحله دیگر به پرتگاهی که نظام ولایت فقیه برای ما رقم زده است نزدیک می شود، وفرزندان شما تلاش دارند که از دامی که این نظام جهنمی نا خود آکاه برای مردم بر پا کرده اند ،کشور را نجات دهند.دست کمک به یاری شما دارند؛ سرنوشت کشور وآیندگان به کمک وهوشیاری شما بسته است؛
ملت صبور ایران: فرزندان شما از پرداخت هیچ قیمتی  برای نجات کشور کوتاهی نمی کنند،  مادرانی که در این راستا فرزندان خردسال خودرا ترک گفته وقهرمانانه حبس های طویل المدت را به جان خریده اند؛  یا پدرانی که هر شکنجه وحبسی را قهرمانانه با آغوش باز پذیرا شده اند،  تا شاخ وبرگ این دیووهیولا حاکم را بشکنند،  ویا فرزندانی که مجبور به ترک وطن شده اند، وهرگونه محرومیتی رادر این راه تحمل می نمایند. وتا شما بپا نخیزید وبا تمام قوا برعلیه این نظام دیوانه نایستید؛ کشور نجات نخواهد یافت.
ملت قهرمان ایران؛ ،   اگر امروز بخود نیائیم فردا دیر است!
  رهبران محترم جنبش آزادیخواهی ملت ایران واحزاب وسازمانها وانجمن ها واصناف وکانون های معلمین وکارمندان و کارگران ودانشجویان و..اگر ظرف های زمانی ومکانی را برای قیام همگانی ملت ایران فراهم نکنیم؛ باید منتظر شکست آن نیزباشیم ؛ واین را باید بدانیم که جامعه فردای ایران  حاکمیت مردم با نمایندگی تمامی احزاب خود خواهد بود، بطور حتم تاریخ 106ساله جنیش آزادیخواهی در کشور تک حزبی ویا حکومت فرد یا افرادرا نخواهد پذیرفت، از حرکات خود محور وفرد محور بپرهیزید ! وتلاش نمائید که جایگاه واقعی خود را در حاکمیت مردم در آتیه پیدا  نمائید، وبه آنچه که جایگاه شماست مردم را راهبری کنید؛  امروز کشور به درایت وهوشیاری شما نیازمند است.

هیچ نظری موجود نیست: