۱۳۹۱ تیر ۲۳, جمعه

جبهه های مبارزاتی مردم ووظیفه نیروهای اپوزیسیون


تمام نیروهای مقابل ومخالف نظام که در شرایط کنونی خواهان تغییرویا اصلاح آن می باشند را اپوزیسیون می نامیم.حتی نیروهائی که در دهه های گذشته جزو نظام بوده اند وامروز خارج ازنظام هستند.چون نظام سیاسی حاکم بر کشور ایران یک نظام توتالیترومطلق اندیش وجزمی است،  بنابراین تمامی نیروهای سیاسی موجودرااعم از اصلاح طلب ومعاند ودگراندیش وچپ ها و...را مخالف و دشمن می بیند؛ وهیچ فرقی بین آنها نمی گذارد، ونمونه مشخص آن این است که می بینیم نظامیان وابسته به نظام ولایت فقیه هرروز جا پای سیاستمداران سابق می گذارند؛ وامکان بازگشت هیچ یک از سیاستمداران سابق به داخل نظام وجود نداشته و ندارد!

اساساانحصار طلبی در امور اقتصادی وسیاسی ومطلق اندیشی واستبداد وسرکوبگری مردم و مخالفین بشرح بالا وواپس گرائی نظام ولایت فقیه موجب پیدایش اپوزیسیون در طیف وسیعی در جامعه گردیده،  بحدی که اکثریت قریب باتفاق مردم جامعه امان را تشکیل می دهد! که بر این مبنا تعداد احزاب ونمایندگان سیاسی که این طیف وسیع را راهبری می نمایند؛ ویا داعیه آن را دارند با توجه به استبداد حاکم نیز زیاد وخارج از فهم وتصور مردم بوده ، وقدری مسئله ارتباط وراهبری را برای آنها در این شرایط مشکل نموده واز این چالش موجود نیروهای مزدور ولایت فقیه به تاسی از نیاکانشان بهترین استفاده را می برند. که این مشکل اساسا ریشه در نظامهای استبدادی در طول تاریخ کشور داشته ، ونظام فعلی هم که فرزند خلف آنهاست، با همان برنامه وسیاق منتها به شکل دینی آن عمل می نماید؛

وبرای محو چالش موصوف ویا حداقل کم کردن آن؛  بهترین راه،  نزدیک شدن تمامی همه این گروهها حول محور سه اصل اساسی  زیر بعنوان اصول پذیرفته شده همه آنهاکه تقریبا تمامی مطالبات مردم را پوشش می دهد،  ونیز تبئین جبهه های نبرد مردم با نظام ولایت فقیه می باشد.که همین گروههای سیاسی بدانند در چه موقعیتی هستند وچه برنامه ای دارند.وچه تاکتیک واستراتژی را باید اتخاذکنند.وزمینه های وحدت نیز در بین آنها بر قرار گردد.

  1-ایجاد حاکمیت مردم بر کشوربرمبنای پیدایش نظام سیاسی سکولار (جدائی دین ویا هر نوع ایدئولوژی از دولت)واعمال قوانین حقوق بشر در جامعه2-آزادی احزاب ومطبوعات وادیان و..3-برابری تمامی مردم واقوام،  فارغ از هر رنگ وزبان ومذهب، دربهره برداری ازامکانات سیاسی وفرهنگی واقتصادی درکشور.

الف:جبهه های سیاسی

 

یکی از اصلی ترین وظایف نیروهای اپوزیسیون این است که باید از جبهه های مبارزاتی مردم  شناخت دقیق وعلمی داشته باشند وبتوانندنسبت به راهبری وهدایت وپشتیبانی کامل مادی ومعنوی جبهه های ایجاد شده، اقدام نمایند.

1-جبهه اصلی مبارزه که بطورحتم در داخل کشوراست .( جبهه رویارویی با نظام سرکوب گر وغارتگر ولایت فقیه است )هدایت وراهبری بخشی ازمردم بطورعمده در این جبهه  بعهده رهبران جنبش آزادیخواهی مردم می باشد که در این مقطع آقایان موسوی وکروبی وسایر رهبران سیاسی شایان توجه است؛؛  وباید آنچه را که آنها  تشخیص می دهند، اطاعت شود.

وبخشی هم بعهده سایر احزاب وسازمانهای مشخص که نزد مردم شناخته شده هستند از قبیل مجاهدین وفدائی ها و.... 

2-در خاورمیانه ودر جبهه های عراق وسوریه ومصر و.(که با ایادی ولایت فقیه وارتجاع در منطقه در نبرد هستیم)بلاخص در سوریه که مرزها مشخص است ؛

3-در جبهه های نبرد دراروپا وآمریکا وسایر کشورهای آسیائی (که با دستهای پنهان ولایت فقیه وسایر نیروهای ارتجاعی همان مناطق در نبرد هستیم )که توسط نیروهای آزادیخواه کشورمان که معتقدبه تحقق بخشیدن به سه اصل فوق هستند؛ راهبری و بطور مستمر ادامه دارد ؛ هرکدام بسهم خود تاکتیک واستراتژی مناسب را تشخیص می دهند.وبه آنها عمل می نمایند.

وبر تمامی ملت ایران لازم است که به تشخیص سیاست آنهاواتخاذ تاکتیک واستراتژی تمامی نیروهای سیاسی کشورمان احترام گذاشته ومواضع را تقویت کنیم.ودر صورت امکان بجمع مبارزاتی آنها با حفظ هویت خود به پیوندیم.

ب:جبهه های فرهنگی وعلمی

این اصل را بایدبدانیم که ما با عنوان نیروهای آگاه جامعه ، به افزایش علم وآگاهی مردم اهمیت بدهیم وهیچ گاه حق نداریم از جهل مردم استفاده ببریم؛ برعکس نیروهای ضد مردم که تنها از جهل مرم سود می برند ودشمن علم وآگاهی مردم هستند.چون سعادت وآرامش مردم در دانائی وهوشیاری بیشتر مردم است. 

1-در داخل وبا توجه به اینکه تمامی مطبوعات وسینما ورادیو وتلویزیون وانتشارات کتب ونشریه و..در اختیار کامل ولایت فقیه می باشند؛  ونظام سرکوبگراز آنها تا آنجا که در توان دارد در جهت تحمیق مردم استفاده می کند،وتلاش نظام دیکتاتوری ولایت فقیه بر جلوگیری از اطلاع رسانی وآگاه شدن مردم می باشد،پیچیده ترین جبهه مبارزاتی ما را تشکیل می دهد چون امر آکاهی است که همیشه حرف اول را خواهد زد.و نیروهای مردم که در این جبهه اصلی حضور دارند باید علی رغم وجود نیروهای امنیتی وحراستی و..بتوانند در پوشش های خبری مرزهای مردم وغیر مردم را روشن کنند وبا استفاده از ادبیات پر رمزو سمبولیک وقوام یافته ما در طول تاریخ این مهم را انجام دهند.

2-در دانشگاهها ومراکز آموزش عالی ؛ که نظام با توجه به اینکه با متشکلترین نیروی سیاسی جامعه مواجه است، بیشترین سرکوب را انجام می دهد.این سنگر کاملا در جهت منافع مردم است ودشمن ذاتی نظام ولایت فقیه ؛ این سنگر حقوق مردم را تبیین ونوید بهترین ها را به مردم می دهد ودر این سنگر است که نظام متحجر ولایت فقیه کاملا مرده است وحرفی برای گفتن ندارد.چون نظام ولایت فقیه مدافع کثیف ترین دورههای تاریخ بشر (دروره برده داری است)است وعلم ودانش نوید حاکمیت مردمی ونظم وقوانین حقوق بشری وراحتی را به مردم می دهد.وبهترین برگ برنده ما دراین سنگر  تولید می شود.

3-در خارج وبا استفاده از اماکانات ماهواره ای که تقریبا تمامی اطلاع رسانی را بعهده دارد ونظام فریبکار ولایت فقیه هم  تلاش دارد با استفاده از همین امکانات نسبت به مخدوش نمودن مواضع آنها وتشویش افکار مردم ونیز سرگرم نمودن آنها و..خلا صه هر اقدامی که منجر به بی خبر ماندن مردم باشد عمل نماید.

ج-جبهه مجازی وهر سنگر غیر علنی که امکان رویت آن مقدور نباشد.

این قسمت نیز چنانچه ما اصول مبارزاتی مان را رعایت نکنیم نظام ولایت فقیه خواهد توانست، تمامی سنگرهای مارا در این فضا فتح نماید.(با توجه به اینکه ما مواضع آنها را نمی دانیم وآنها مواضع ما را می شناسند)وباید کاملا رعایت نظامات سیاسی ومبارزاتی را بنمائیم.تا مزدوران نتوانند با چهرهای متفاوت مارا فریب دهند.

واین اصل بدیهی را باید بدانیم که ، در نهایت نقیض این نظام ضد انسانی قدرت را بدست خواهد گرفت.

هیچ نظری موجود نیست: