۱۳۹۱ تیر ۲۸, چهارشنبه

ارمغان سقوط نظام بشاراسد(حزب بعث) در سوریه!

سقوط نظام ضد مردمی بعث در سوریه که به یک چهره مضحک وضد انسانی منطقه ای نظام ولایت فقیه تبدل شده است؛  مصادف است،  با بحران عظیم اقتصادی وسیاسی واجتماعی حاکم بر کشورمان؛ ومی تواندو باید، در ادامه به شروع قیام سراسری در کشور مان تبدیل گردد، واین شروع باید همزمان صورت گیرد وهمانطور که در مقاله های"ملت عزیز ایران ونافرمانی مدنی جواب می دهد" گفته شد؛ توده های مردم آماده پیگیری از مطالبات به حق خود هستند، واین بار حرکت آزادیخواهی ملتمان در حوزه خواست های طبقات متوسط جامعه متوقف نخواهد ماند.
وبا توجه با اینکه جامعه جهانی با وجود نظام ولایت فقیه در کشورمان همخوانی ندارد،  وهماهنگ نمی باشد، این قیام در کشورمان  همانا می تواند برایند بخشی ازخواست های ملی با خواست های جهانیان گردد، خواست های جهانیان در این قسمت که برای جنبش داخلی مورد احترام است مبارزه با تروریسم ونفی بنیاد گرائی ومقید شدن واحترام به قوانین جهانی وداخلی است ودر این قسمت جنبش ما با خواست جهانیان پیوند می خورد؛  ودر قسمتی که به ملت ایران مربوط است ، حاکمیت مردم وآزادی های احزاب ومطبوعات ومذاهب وادیان است وبهره برداری مساوی از امکانات کشور برای تمامی اقوام وملیتهاست.

هیچ نظری موجود نیست: