۱۳۹۰ آبان ۲۷, جمعه

علیا ماجده المهدی

فرزندم :
راهمان طولانی است ،وبسیار ناهموار ؛چون تا آنجا که می بینیم ،تمام پارامتر های مورد نیاز ارتجاع دینی در منطقه فراهم است ، فقر وترس وجهل وخرافات ونقص وخود مداری و.. که مادر همگی اینها، همان جهل است ؛وحامل آنها کسی نیست جز مردممان ،وبدین دلیل راهمان ناهموار است !والبته افق روشن است ؛چون در شرایط تاریخی خوبی قرار داریم !و زمان بنفع ماست وبر علیه همین ارتجاع وواپس گرائی است ،که باسم دین قدرت نمائی می کند.دانش امروز بشر و تجربه های قرون وسطی در اروپا و وجود همین وسائل ارتباط اجتماعی همه وهمه برای ماست و دشمن بنیادگرائی دینی ؛!
تا می توانید انجمن های صنفی از ورزشی وهنری وعلمی وکارگری وکارمند ی ودانشجو ئی تان وسپس احزابتان  را فعال کنید ؛که این بنیاد گرائی فقط با حضور پر قدرت اراده  وخرد جمعی است که رنگ خواهد باخت ،همانطور که در اروپا می بینیم ،به لانه های خود خزیده .ودر کمین می باشد،چون بشر هیچگاه به جامعه ای نخواهد رسید که از وجود تمام نواقص فوق پاک گردد.
فرزندم:
فقط عملیات ترور وخشونت و...موجب قدرت بیشتر بنیادگرائی دینی خواهد شد ،چون هر اقدامی که هر یک از  پارامتر های بالا را تقویت کند ،بنیاد گرائی هم قوی تر خواهد شد .

هیچ نظری موجود نیست: