۱۳۹۱ اردیبهشت ۹, شنبه

محتوی شکل خود را می خواهد!

بدون تردید نظام ولایت فقیه درآینده نزدیک باچند روز اعتراضات واعتصابات مردمی  فرو خواهد ریخت!؛
آیا ما امروز به وظایف خود عمل کرده ومی کنیم ؟
باید این اصل بدیهی را مد نظر داشته باشیم که محتوی وشکل  در یک تاثیر متقابلند وهیچکدام به تنهائی نخواهند توانست بقا داشته باشند، ومحتوی بدون شکل مناسب خود به سرانجام وتحقق نخواهد رسید!
 شبکه های اجتماعیمان را تا چه میزان جهت نظم دادن به حرکت های مردمی وقبول آن محتوی تاریخی که  یک قرن برای آن تلاش می نمائیم آماده کرده ایم؟
انجمن های فرهنگی و ورزشی وهنری وموسیقی و...چطور؟
آیا می دانیم که نظام دادن به تمامی امور فوق بلای جان جامعه کور ئمقلد گرای دینی است؟وبهترین راه برای جلوگیری از
 ورود دشمنان مردم وکشور رادر آنروز موعود خواهد بود؟
ونیز نظام دادن به زندگی فرهنگی وسیاسی امان تنها راه از بین رفتن دست آورد های انقلاب 110ساله امان خواهد بود؟
ریشه های تاریخی فرصت طلبان وخائنینی که توانستند در فاصله چند ماه دولت بازرگان را به استیصال بکشانند وقدرت را قبضه نمایند؛ را فراموش نکنیم.!!

هیچ نظری موجود نیست: