۱۳۹۱ اردیبهشت ۹, شنبه

چطورنیروهای اپوزیسیون به وحدت می رسند؟

تمام نیروهای مخالف نظام که در شرایط کنونی خواهان تغییرویا اصلاح آن می باشند را اپوزیسیون می نامیم.چون نظام ایران یک نظام مطلق اندیش وجزمی است بنابراین تمامی نیروهای سیاسی موجودرااعم از اصلاح طلب ومعاند ودگر اندیش وچپ ها و...را مخالف و دشمن می بیند؛ وهیچ فرقی بین آنها نمی گذارد، ونمونه مشخص آن این است که می بینیم نظامیان وابسته به نظام ولایت فقیه هرروز جا پای سیاستمداران سابق می کذارند؛ وامکان بازگشت هیچ یک از سیاستمداران سابق را باقی نگذاشته اند.

اساساانحصار طلبی در امور اقتصادی وسیاسی ومطلق اندیشی واستبداد وسرکوبگری مردم و مخالفین بشرح بالا وواپس گرائی نظام ولایت فقیه موجب پیدایش اپوزیسیون در جامعه گردیده ، ونیروهای اپوزیسیون شکل گرفته باتلاش بر ایجاد وتحقق این سه اصل بر کشورمان شناخته می شوند. 1-ایجاد حاکمیت مردم بر کشوربرمبنای پیدایش نظام سیاسی سکولار (جدائی دین ویا هر نوع ایدئولوژی از دولت)واعمال قوانین حقوق بشر در جامعه2-آزادی احزاب ومطبوعات وادیان و..3-برابری تمامی مردم واقوام فارغ از هر رنگ وزبان ومذهب ازبهره برداری ازامکانات سیاسی وفرهنگی واقتصادی درکشور

مردم ونیروهای اپوزیسیون باید از جبهه های مبارزاتی ما شناخت علمی داشته باشند وبتوانندنسبت به راهبری وهدایت وپشتیبانی کامل مادی ومعنوی جبهه های ایجاد شده، اقدام نمایند.

 این مقال درصدد است که شرایط سیاسی وفرهنگی جامعه را بطور کلی وبا ترسیم مرز بین مردم وحاکمیت غیر مردمی روشن نماید،وحداقل وبطور مجمل جبهه های نبرد مردم را با دشمنانشان(نظام ولایت فقیه) بیان؛ و به نیروهای سیاسی اپوزیسیون کمک نماید، تا تاکتیک های مناسب تری را اتخاذ، وبدین ترتیب زمینه های وحدت را در بین آنها ایجادگردد.

الف:جبهه های سیاسی

1-جبهه اصلی مبارزه که بطورحتم در داخل کشوراست .( جبهه رویارویی با نظام سرکوب گر وغارتگر ولایت فقیه است )هدایت وراهبری مردم بطورعمده در این جبهه  بعهده رهبران جنبش سبز ودر این مقطع آقایان موسوی وکروبی وسایر رهبران سیاسی می باشد که در داخل هستند؛  وباید آنچه را که آنها  تشخیص می دهند، اطاعت شود. وهرگونه پرسش از آنها در این شرایط در رابطه با مواضعشان را ضد مردمی بدانیم ووباید بدانیم که  تنها عوامل ولایت جهت مخدوش نمودن مواضع آنها ، پرسش های بی مورد صورت خواهند داد؛ وچون این رهبران امکان ولزوم باز کردن این مواضع را ندارند ،باید این اختیار را داشته باشند، که اگر خواستن مواضع را باز کنند ، گوش کنیم واگر نخواستن تنها اطاعت کنیم.

2-در خاورمیانه ودر جبهه های عراق وسوریه ومصر و.(که با ایادی ولایت فقیه وارتجاع در منطقه در نبرد هستیم)بلاخص در سوریه که مرزها مشخص است ؛ مجاهدین بهتر از سایر نیروها می توانند به استراتژی وتاکتیک مناسب برسند.با توجه به اینکه در صحنه های نبرد حضور ذهنی وفیزیکی دارند)؛وبا تمام قوا مشغول نبرد با مزدوران ولایت فقیه وارتجاع ودشمنان مردم کشورهای منطقه می باشند.

3-در جبهه های نبرد دراروپا وآمریکا وسایر کشورهای آسیائی (که با دستهای پنهان ولایت فقیه وسایر نیروهای ارتجاعی همان مناطق در نبرد هستیم )که توسط نیروهای آزادیخواه کشورمان که معتقدبه تحقق بخشیدن به سه اصل فوق هستند؛ راهبری و بطور مستمر ادامه دارد ؛ هرکدام بسهم خود تاکتیک واستراتژی مناسب را تشخیص می دهند.وبه آنها عمل می نمایند.

وبر تمامی ملت ایران لازم است که به تشخیص سیاست آنهاواتخاذ تاکتیک واستراتژی تمامی نیروهای سیاسی کشورمان احترام گذاشته ومواضع را تقویت کنیم.ودر صورت امکان بجمع مبارزاتی آنها با حفظ هویت خود به پیوندیم.

ب:جبهه های فرهنگی وعلمی

این اصل را بایدبدانیم که ما با عنوان نیروهای آگاه جامعه ، به افزایش علم وآگاهی مردم اهمیت بدهیم وهیچ گاه حق نداریم از جهل مردم استفاده ببریم؛ برعکس نیروهای ضد مردم که تنها از جهل مرم سود می برند ودشمن علم وآگاهی مردم هستند.چون سعادت وآرامش مردم در دانائی وهوشیاری بیشتر مردم است. 

1-در داخل وبا توجه به اینکه تمامی مطبوعات وسینما ورادیو وتلویزیون وانتشارات کتب ونشریه و..در اختیار کامل ولایت فقیه می باشند؛  ونظام سرکوبگراز آنها تا آنجا که در توان دارد در جهت تحمیق مردم استفاده می کند،وتلاش نظام دیکتاتوری ولایت فقیه بر جلوگیری از اطلاع رسانی وآگاه شدن مردم می باشد،پیچیده ترین جبهه مبارزاتی ما را تشکیل می دهد چون امر آکاهی است که همیشه حرف اول را خواهد زد.و نیروهای مردم که در این جبهه اصلی حضور دارند باید علی رغم وجود نیروهای امنیتی وحراستی و..بتوانند در پوشش های خبری مرزهای مردم وغیر مردم را روشن کنند وبا استفاده از ادبیات پر رمزو سمبولیک وقوام یافته ما در طول تاریخ این مهم را انجام دهند.

2-در دانشگاهها ومراکز آموزش عالی ؛ که نظام با توجه به اینکه با متشکلترین نیروی سیاسی جامعه مواجه است، بیشترین سرکوب را انجام می دهد.این سنگر کاملا در جهت منافع مردم است ودشمن ذاتی نظام ولایت فقیه ؛ این سنگر حقوق مردم را تبیین ونوید بهترین ها را به مردم می دهد ودر این سنگر است که نظام متحجر ولایت فقیه کاملا مرده است وحرفی برای گفتن ندارد.چون نظام ولایت فقیه مدافع کثیف ترین دورههای تاریخ بشر (دروره برده داری است)است وعلم ودانش نوید حاکمیت مردمی ونظم وقوانین حقوق بشری وراحتی را به مردم می دهد.وبهترین برگ برنده ما دراین سنگر  تولید می شود.

3-در خارج وبا استفاده از امانات ماهواره ای که تقریبا تمامی اطلاع رسانی را بعهده دارد ونظام فریبکار ولایت فقیه هم  تلاش دارد با استفاده از همین امکانات نسبت به مخدوش نمودت مواضع آنها وتشویش افکار مردم ونیز سرگرم نمودن آنها و..خلا صه هر اقدامی که منجر به بی خبر ماندن مردم باشد عمل نماید.

ج-جبهه مجازی وهر سنگر غیر علنی که امکان رویت آن مقدور نباشد.

این قسمت نیز چنانچه ما اصول مبارزاتی مان را رعایت نکنیم نظام ولایت فقیه خواهد توانست، تمامی سنگرهای مارا در این فضا فتح نماید.(با توجه به اینکه ما مواضع آنها را نمی دانیم وآنها مواضع ما را می شناسند)وباید کاملا رعایت نظامات سیاسی ومبارزاتی را بنمائیم.تا مزدوران نتوانند با چهرهای متفاوت مارا فریب دهند.

واین اصل بدیهی را باید بدانیم که ، در نهایت نقیض این نظام ضد انسانی قدرت را بدست خواهد گرفت.

هیچ نظری موجود نیست: