۱۳۹۱ اردیبهشت ۷, پنجشنبه

 در پاسخ به یاوه گوییهای رجانیوز!

اپوزیسیون خارج نشین اگر بدون تاثیر بر اپوزیسیون داخلی نیستند! ولی اپوزیسیون داخل؛ براساس ایمان خود که بر بطلان حاکمیت پیدا کرده اند عمل خواهند کرد !

واین اصل تاریخی را به یاد داشته باشیم که:

 نظام ضد بشری قرون وسطی را پروتستانیسم به زانو درآورد!

مگرجز این است که تمدن وفرهنگ قدیم ؛ خود  تحت چهار چوبه ومناسبات گذشته که تماما غیر مردمی بوده،ایجاد شده اند؛ وهمه بعد از افول قدرت وغرق شدن در فساد،  مورد اعتراض مردم واقع شده وسرنگون شده اند.

 آیا نظام های سیاسی که بر اساس یک ایده وبرنامه وبوسیله یک انقلاب اجتماعی به قدرت رسیده اند، وحاکم شده اند؛بعد از اینکه به دشمن مردم تبدیل شدند،توسط دشمنی که خود سرنگون نموده اند شکست خواهند خورد؟ آیا دشمنی که خود زمانی در راس هرم قدرت بوده وقدرت را کاملا در قبضه داشته، وسپس بر اثر قیام ملی مجبور به واگذاری قدرت شده ، می تواند به یک مهاجم جدید تبدیل شود؟ مناسباتی که محکوم به مرگ بوده اند باز امکان دارد زنده شوند؟! وبخواهند مناسبات پیشرفته تر از خود را به زانو در آورند؟ومگر بجز این است که هر نظام سیاسی تنهاتوسط مخالفینی که خود ایجاد کرده اند؛ از پا در خواهند آمد، ومجبوربه واگذاری قدرت خواهند شد.هیچ نظری موجود نیست: