۱۳۹۰ مهر ۴, دوشنبه

برای آزادی کشورمان از اسارت در تاروپودهای تنیده شده توسط نظام ولایت فقیه چه باید کرد؟


درابتدا لازم است که بطورقطع عنوان نمایم ،هیج جامعه ای براساس دستورات دینی ویا آموزهای آن و..نه شکل گرفته ، ونه شکل می گیرد ،چون نیازهای انسان وجامعه (بشرح آتی)دین را بوجود می اورد ؛وپس از رفع آن نیازها، دین هم از آن جامعه رخت بر خواهد بست؛!!بنا براین  جامعه محبوس دینی تنها  در زمانهای مختلف ودرتحت شرایطی خاص که شامل قرون وسطی در اروپا وامروزدر ایران می باشد،بوجود آمده است !! همانطورکه  در تاریخ خوانده ایم ودر ایران هم می بینیم ؛!!!متولیا ن دینی در این جوامع که بلحاظ شبکه گسترده ارتباطی که از نهاد دین بهره می برند،وبا سوءاستفاده از مشکلات عدیده وحل نشده مردم که همگی بر خواسته از نظام اقتصاد کشاورزی روستائی ناشی می گردد؛!ویاس نومیدی مردم از حاکمان قبل ،وفقر حاکم بر جامعه ؛امکان یافتند ،که مردم  را با توجه به احساسات وباورها واعتقاد آنها به سنت های دینی ؛؛ به بند بکشند ؛واز این راه حاکمیت خود را به مردم اعمال نمایند ؛یعنی  نوع ساختار انسان وجامعه ومناسبات حاکم بر آنها بنحوی نیست که بتوان حتی برای چند روز هم با حاکمیت دستورات دینی سازگاری داشته باشد، بطور مثال انسان کثرت طلب است، وخواست هایش نا محدود ، وبا دین که وحدت طلب وخواستها وآرمانهایش محدود به همان آموزهای دین است ؛ که  برمبنای خواسته های ذهن وآرمان  های صاحب اولیه آن دین در زمان حدوث ان می باشد .!!!  پس بحث وعنوان جامعه دینی تنها به بند کشیدن جامعه است با دستورات دینی ولاغیر!!
ونیز چنانچه سازگاری بین احکام دینی وجوامع بود ،هیچگاه نیازی به سرکوب وحشیانه مردم تا این حد چه در ایران وچه در اروپای قرون وسطی  نبود.
لازم است برای فهم بهتر از جامعه محبوس در دین ؛تعریفی از جامعه مدنی داشته باشیم :
جامعه ترکیبی است از نها دها .سازمانها وگروها وطبقات اجتماعی است،که مناسباتی بر حسب شرایط بر انها حاکم است ، وعرف وسنت ها وقوانین ،روابط بین افراد تشکیل دهنده این جوامع و حقوق وتکالیف آنهارا معین ومو قعیت نهادها وگروها وطبقات را تعریف وتشریح  می نماید .
پس در جامعه مدنی مناسبات وقوانین وعرف و..بر اساس مقتضیات قابل تغییر است ولی در جامعه محبوس در دین  ،متولیان دینی سعی بر کنترل مناسبات ومخالفت با هر تغییر در قوانین ومقررات دارند.
حال این متولیانی که توانسته اند این جامعه انسانی را به بند بکشند از چه طریق به این امکان می رسند .آبشخور آنها کجاست؟
اگر به پذيريم كه دين به تمامي ترس ها ونقص ها وضعفها وناداني هاي انسان پوشش مي دهد؛بنابراين از ابتدادين با انسان بوده وشايد هم با او تا آخرهم بیايد. البته بطور حتم هر روز از نفوذش كاسته خواهد شد.پس احكام دين در جوامعي حكومت خواهد كرد كه خرد وعلم وتجربه واراده هاي جمعي حضور ندارند؛واز تفرقه وپراكندگي ،رنج مي برند؛وترس وضعف ونقص وناداني در آن جوامع مستولي گرديده است؛ كه راه برون رفت  جامعه   وآزادنمودن آن ازحبس  متولیان دینی می تواند چند راه باشد .
1- بهترین راه آن است که بدانیم  متولیان فعلی بر چه امری تلاش می کنند ؟ ویا برای تحکیم مبانی واستحکامات بندها وزنجیرهای جامعه ما چکار می کنند ؟که اگر آنرا خوب بدانیم راحت خواهیم توانست ؛نسبت به پاره نمودن آنها عمل کنیم.نظام ولایت فقیه تلاش دارد که مجالس روضه خوانی ومداحی وهیئت های سینه زنی و... همیشه برقرار باشد؛ که بقول خمینی اسلام هرچه دارد ازاین سینه زنی ها بوده است؛!!!!!
پس بهترین پایگاه متولیان دینی حاکم ،همین نهادهای سنتی دین است ،وتشکیل دهنده آنها هم کسی نیست جز خویشان وبستگان ما!!!!

 در مقابل ما باید،با پذيرش نهادهاي مدني واجتماعي وفرهنگی و ورزشی وتفریحی و...وعضویت وفعالیت در هر یک از آنها  ؛ تلاش کنیم  که ارادها وخرد جمعی مان در آن نهادها تجلی یابد، پس تا برايمان مقدور است در هر واحد اجتماعي كه هستيم وكار وزندگي مي كنيم صنف های فرهنگی وورزشی وهنری مان را فعال نمائیم ،وحضور مستمر خود را در آن  صنف ویا نهاد عملی نمائیم وسازمان مربوطه را فعال كنيم و ودر نهايت با فرصت مناسب که در ضعف واضمحلال حکومت دینی حاکم بر جامعه پدید خواهد شد ؛به اتحاديه ها واحزابي كه منافع گروهيمان را تامين مي كنند ملحق شويم.وچون تنهادر حضور اراده هاي مردم در همين سازمانهاست كه در نهايت موجب پيداش حكومت مردمي در ميهنمان خواهدگردید.
2_کتاب خوانی ومعرفی کتابهای مفید ،وترغیب آشنایان ودوستان به خواندن آنها 3_استفاده صحیح از سایت های علمی وفرهنگی و.. مربوط به فضای های مجازی بمنظور تربیت خود ودیگر اعضای خانواده  واطلاع رسانی ازهمین سایت ها که ابزاری مفید وگرانقدرو..در شرلیط کنونی می باشند.
4-استفاده از آنتن های ماهواره ،که در شرایط کنونی بهترین وسیله اطلاع رسانی وآگاهی دادن به مردم می باشد.ومعرفی شبکه های مفیدبه مردم، جهت کسب اطلاعات و...

هیچ نظری موجود نیست: