۱۳۹۰ مهر ۸, جمعه

نکاتی که جنبش آزادیخواهی ملت ایران(جنبش سبز) امروز باید بداند.!1-این اصل را فراموش نکنیم که "تاریخ در بستر خود از هر مرحله که عبور کرد با توجه به پیچید گیهای ذهن وایجاد علم جدید ، وترکیب نیروها وپیدایش شرایط وسازمانهای جدید ،وتجارب جدید ومهمتر از همه گذشت زمان و..هیچگاه  آن مرحله را مجددا تجربه نخواهد کرد!وبطور حتم عبور نخواهد کرد ، چون زمان به عقب بر نمی گردد ؛که دو مثال واضح در این مورد الف -عبور از نظام پادشاهی در کشور است ب-عبور ازدوره اصلاحات به سبک دوره اصلاحات  نظام در سال 1376 به بعد است .
2- در عین اینکه ریشه در گذشته داریم وعلم وتجاربمان از گذشته وتمامی تاریخ بشر است ؛ باید به آینده وبه بهترینها برای آیندگان بیاندیشیم و..تنها نخواهیم با عنوان کردن  اشتباهات گذشتگان  از خود رفع مسئو لیت کنیم ،
3-جنبش از مراحل قومیتی ورنگ ولباس وزبان و...بیش ازیک قرن است که عبور کرده است ،بنابراین تکیه به هر یک  از موارد فوق اقدامی خلاف ملی وبقول  معروف آب در هاون کوبیدن است.
4-امکان بقای نظام ولایت فقیه تنها با سرکوب وجود دارد؛ واین نظام حکومت سرکوبگران وچپاولگران است ،واین این اصل را فراموش نکنیم که حاکمیت فعلی حاکمیت سرکوب است ،!وسعی نکنیم که به آقای ........تفهیم کنیم که سرکوب است !!!وفقط با آگاهی دادن به مردم ،هر چه بیشتر مردممان را از آنها جدا کنیم.

هیچ نظری موجود نیست: