۱۳۹۰ مهر ۳, یکشنبه

آقای احمد توکلی ؛!خسته نشدی؟

33سال است که مدام بیهوده سخن پراکنی می کنی ؛چی می خوری؟
پدر جان یک لحظه فکر کن ،ببین کجای کاری  !قدمی بجلو تا امروز برداشته ای ؟میدانی مقصدت کجاست ؟آرمانهایت چی ؟همش تکرار وخودت را راضی می کنی! از هزار واقعیت موجود ،یکی را بیشتر مطرح نمی کنی!وآنهم به یک طرز مسخره ای بررسی واظهار نظر می کنی !پدر جان دیگر پیر شده ای ،این همه دشمنی وستیز با مردم چرا؟شاهد این همه چپاول وخیانت هرروز هستی ؛البته خودت هم دستی به انها داری !بلاخره زندگی انسان با حداقل هم تامین می شود !بس کن!حال همه را بهم زده ای

هیچ نظری موجود نیست: