۱۳۹۰ شهریور ۲۹, سه‌شنبه

خامنه ای !هیچ افتخاری بیشتر از شاه سلطان حسین صفوی ، کسب نکرده ای ونخواهی کرد!!!


آقای خامنه ای ؛!هر روز شاهد تخلیه این کشور از نیروهای مادی ومعنوی هستیم ،مهاجرتهای نخبگان وسرمایه داران از یکطرف !!!وچپاول وغارت سرمایه های ملی توسط عوامل شخص شما از طرف دیگر!!!
ومهمتر از همه حبس واسارت فرزندان پاک واهورائی این خاک ،که معترض این اوضاع آشفته وبی سروسامان کشورشان هستند،!!
امروز در خبرها خواندیم که اراضی کاشانک  به متری چند ریال به دوستانت واکذار شده ؛اراضی ملی را  واگذار کرده ای !!می فهمی ملی یعنی جه؟!!!
آقای خامنه ای لحظه ای خود را با شاه سلطان حسین صفوی ،مقایسه کن ببین افتخاری بیشتر از او داری؟!!
می دانی هیچ راهی جز نابودی  برایت متصور نیست؛!
البته در چند روز قبل خدمت ملت ایران عرض کردم ،که با تجربه 110سال مبارزه آزادیخواهی در کشورمان و400سال تجربه آزادیخواهی در سایر ملل نخواهیم کذاشت که نسخه لیبی برای ملت ایرا تکرار شود ،راهی که شخص تو وهمپالکی هایت آرزویش را در سر داریت!!
 

هیچ نظری موجود نیست: