۱۳۹۰ مرداد ۲۱, جمعه

آقای بشار اسد ؛!!!!!کشتار بس است !!!!

..قوای مملکتی  ناشی از اراده ملت است ،
ارتش وقوای  پلیس وانتظامات ،برای حفظ حقوق ملت ،وامنیت مردم وحریم کشور است .
وظایف مسئولین واعضای قوای مملکتی ،هرکدام بطور مجزا در قوانین تعریف شده ،
امروز اراده مردم سوریه بر تغییر مسولین قوه مجریه است ،چرا تسلیم خواست ،مردم نمی شوید؟چرا اراده مردم را سرکوب می کنید.
آیا می دانید که کشتار مردم مشکل تورا حل نخواهد ؟ !!!مشکل شماها را اراده مردم ایجاد کرده،؛خرید زمان نمی تواند موجب تغییر اراده مردم شود!!!
خودت را بیشتر غرق جنایت نکن .
تسلیم اراده مردم شو!!!!

هیچ نظری موجود نیست: