۱۳۹۰ مرداد ۲۲, شنبه

میثاق ما

1-با  توجه به اینکه خواستگاه ومنشا پیدایش هر حزب وگروه سیاسی درنحوه شکل گیری گروهاو طبقات اجتماعی کشورمان وحافظه تاریخی مردم ما نهفته است ؛بنا براین هر حزب ویا گروهی را می توانیم نماینده آرا ونظرات بخشی از جامعه بدانیم پس احترام به مردم ،احترام به آرا واندیشه ها واراده آن بخش از مردم است. لازم است که تمام گروهای سیاسی و سازمانها واحزاب مورد احترام قرار گیرند ،وباید شرایط را طوری قرار دهیم ،که همگی احزاب وگروه های سیاسی بتوانند ،آزادانه وصادقانه نظراتشان را اعلام نمایند،(فعلا ازهر طریق ممکن ،وبعد از آزادی کشورمان بطور علنی وآزادو....)واگر نقد وانتقادی ویا رفع نقصی باشد باید بعد از آن صورت گیرد.

2-از آنجا که تمام ملت ایران با هر زبان ودر هر منطقه از کشورمان بطور مساوی مورد ستم وظلم حکومت ولایت فقیه قرار دارند،

از تمام احزاب وگروها وسازما نها بلاخص اززندانیان سیاسی در خواست می شود ،برای ایجاد وحدت دربین نیروهای جنبش آزادیبخش ملت ایران ،در زمان صدور بیانیه ها وپیگیری خواستها ی جنبش ،سعی در وحدت بین مردم داشته با شند ومانع از طرح خواستهای گروهی وقومی گردند ،وبدین ترتیب وحدت واستحکام لازم را دربین مردم وپیروان  جنبش ، ایجاد نمایند؛ .

3- تا آزادی کشورمان،بهیچ عنوانی سنگر های مبارزاتی مان را ترک نکنیم ،وبطور کل حق ترک کشور را بخود، ندهیم که فقط از این اقدام ترک سنگر ما ،نظام کثیف ولایت فقیه سود خواهد برد ولاغیر ،وخواهیم دید که چطور سایر یارانمان سریعا بما ملحق خواهند شد.

4-بهر طریق ممکن آرامش ظاهری نظام را بهم بزنیم ،که این اقدام برای نظام مهلک است، وبرای ما ترویج وتبلیغ برنامه های جنبش خواهد شد.ونیز سازماندهی نمودن مردم ؛وهر چه بهتر اجرا کردن بند 5 این پیمان نامه

5-آگاهی های لازم را بدرون جامعه ببریم ،که این اقدام اگر چه امری است مستمر ولازمه شان ومقام انسانی است ،ولی در این برهه زمانی همچون مشعل نورانی است ،که راه بهتررابما وجامعه نشان خواهد داد،وموجب هراسانی و وحشت زدگی خفاشان ،ومرگ شب پرستان خواهد شد .6_یادمان باشد ،که اهداف اصلی جنبش بر قراری حاکمیت مردم ،آزادی احزاب ومطبوعات وقلم و ایجاد امکانات مساوی برای تمامی مردم در سراسر کشور ،واجرائی نمودن اعلامیه جهانی حقوق بشر در کشور عزیزمان ایران می باشد.

هیچ نظری موجود نیست: