۱۳۹۱ مرداد ۱۲, پنجشنبه

ارتش آزاد سوریه

ارتش آزادیبخش ، مجاز به انتقام گیری از دشمنان مردم ، وآزادی آنها،  نیست!
ارتش آزاد سوریه ، یار وهمراهان عزیز؛ ما ازادی را برای همه ملتمان می خواهیم و تلاش می کنیم حقوق تمامی مردممان برقرار گردد ودر این رابطه قصد نداریم حتی دشمنان مردم وآزادی آنها را از این حق طبیعی که برای انسان همچون" اکسیژن است برای سلول زنده"، محروم نمائیم.
ما باید برای احقاق حقوق طبیعی ومدنی وسیاسی مردمان تلاش ومبارزه کنیم ودر این راه اگر با دشمنان آنها مواجه شویم ، باید در ابتدا آنها رابا خودشان آشنا کنیم، خودی که وجه المصاله مزد قرار گرفته ، وسپس  آنها را دعوت کنیم به راه مردم وترک سنگرهای ضد مردمی ؛ ودر صورت سماجت آنها برای ازبین بردن حقوق وآزادی مردم ،  چون غالب آنها مزدور هستند، در مقابل دفاع قهرمانانه ما تسلیم خواهند شد. وبعد از تسلیم آنها دیگر مجاز به انتقام گیری از آنها نخواهیم بود،  مگر زمانی که ثابت شود در کشتار مردم بیگناه دخالت داشته اند باید آنها را بعد از برقراری حاکمیت مردم به دادگاه عادله بسپاریم.


هیچ نظری موجود نیست: