۱۳۹۱ مرداد ۱۱, چهارشنبه

آقای خامنه ای تو یک مخرب هستی!

آقای خامنه ای اگر ما خداوند را در جبهه نور ، نظم ، زیبائی ، خلقت وهستی  بدانیم وابلیس را در جبهه آشفتگی ، تخریب ، زشتی ونیستی؛ آیا توخودت را در جبهه خدا می دانی ویا ابلیس؟
آقای خامنه ای عصر جهان وطنی سپری شده ! ما همه ساکنین کره زمین هستیم، واین زمین متعلق به همه ماست ! ودر مقابل حفظ آن مسئولیم!
حفظ محیط زیست بر روی همین کره زمین بر همه ما واجب است !
کنترل موالید نیز همینطور !و...
اگر همه مسئولین کشورها همچو تو فکر می کردند آینده چه سمت وسوئی پیدا می کرد؟آیا از کره زمین چیزی بجا می ماند؟
آقای خامنه ای در خلوتت  خودت را با بزرگانی مقایسه کن که برای رفع مشکل انسان در قرنهای آتیه تمام وقت وذهن خود را هزینه می کنند!
بعد تو و چند نفر از همپالکی  هایت  زمانتان را صرف توطئه علیه انسانیت ومحیط زیست وتخریب آنچه را که بشریت ساخته است، می نمائی!

هیچ نظری موجود نیست: