۱۳۹۰ بهمن ۷, جمعه

جناب آقای احمدی نژاد

 با سلام:

جناب آقای احمدی نژاد؛ امروز شما خوب می دانید که احراز پست ریاست جمهوری توسط شما قبل از اینک خواست مردم واراده شخص شما باشد ، خواست واراده نظام ولایت فقیه بوده است، وباز هم خوب می دانید که ولایت فقیه بدنبال هیچ مقصد انسانی ومردمی تجربه شده برای ملت ایران نیست، وتنها مقصدش دوران جهل وخرافه پرستی وبنده پروری وبطور خلاصه دوران برده داری در تاریخ انسانهاست، که این امر در تمام کتب وسخنان وحتی عنوان ولایت فقیه مستتر است؛ذکر احکام مربوط به داشتن  کنیز وغلام و..در کتب فقهی نیز مبین این مدعاست؛  که غارتگران وچپاولگران از این آمالها وآرزوهای واهی وپوچ ولایت فقیه استفاده نموده، وعملا اراده های خودرا به اشکال مختلف بر مردم تحمیل نموده و می نمایند؛ ودر این راه از هیچ جنایتی فروگذار نبوده ونیستند.
آقای احمدی نزاد؛  خود وملت ایران را قربانی این مطامع پوچ ولایت فقیه وغارتگران حاکم نکنید، ضمنا می دانید  بحران های مالی وسیاسی واجتماعی در کشور ناشی از همین اراده های متناقض حاکم است، که یک گروه دانشمندان کشور را ترور می کند ویک گروه شعار جنگ می دهد ویک گروه با اسرائیل مبادله تجاری دارد ویک گروه خاوری ها را جهت مانور های بعدی از کشور خارج می کند ویک گروه مواد های افیونی ومشروبات الکلی  به کشور وارد می کند ویک گروه سرگرم مبارزه با این کالاهای قاچاق است، ویک گروه به بحرانهای مالی در کشور دامن می زند ومردم را مدام در التهاب ونگرانی نگه می دارند واز این راه اندوخته های اندک مردم را از چنگ آنها در می آورندوحساب مزدوران ولایت نیز در این میان امری است جدا که تامین اعتبار هزینه های آنها که بخش اعظم ان بر دوش دولت بوده است، واضح ومبرهن است ؛که ایکاش این اشخاص مزدور تکنسین های نفتی ما بودند ومزدشان را بابت حق الزحمتشان از  پالایشگاهها ومجتمع های فراورده های نفتی وپتروشیمی دریافت می کردند.و....
شما پس از این 6سال مسئولیتت در ریاست جمهوری به عیان دیده اید که  این اراده های  متضاد ومتناقض حاکم بر کشورنه قابل حذف هستند ونه قابل اصلاح ونه قابل جمع !شما هم میدانی یا باید جزء یکی از اینها بود ویا خودرا در لفافه پیچید! فاقد اراده شد.
آقای احمدی نژاد؛  در نزد ملت های جهان در سیاستهای خارجی وداخلی ودر نظام های حقوقی داخل وخارج ودراقتصاد و.... اصول وپایه وجود دارد، بطور نمونه اینکه "دولت کلاهبردار ودروغگو و....نمی باشد" ؛ واینها را ملت های جهان سالیان سال است که بعنوان اصل پذیرفته اند، آیا واقعا در کشورما رعایت می شود؟
آیا درست است که آقای ولایتی بعد از چند ساعت بساط نشینی بلند شود وشعار بستن تنگه هرمز را بدهد؟
آقای احمدی نژاد؛  جبهه آزادیخواهی ملت ایران سه خواسته اصلی  دارد 1-صلح طلبی وضد جنگ 2-حاکمیت مردم بر کشور با آزادی احزاب ومطبوعات 3-استفاده برابر مردم از امکانات اقتصادی وحقوقی وسیاسی در کشور ورفع تبعیض وظلم از مردم
آقای احمدی نژاد؛  آغوش مردم ایران برای شما وتمامی سرداران محترم سپاه که هنوز عشق به مردم دارند،  باز است، آقایان موسوی وکروبی وسایر سیاستمداران در کشور همچون قابله هائی هستند که می خواهند کشور را از این گردابهای مهلک نجات دهند،  واین سه شعار را در کشور تحقق بخشند؛  به کمکشان بیائید، وتا زودتر ملتمان ازنو متولد شوند،

هیچ نظری موجود نیست: