۱۳۹۰ بهمن ۷, جمعه

قابله هائی که ملتمان را از نو بدنیا خواهند آورد .

آقای احمدی نژاد امروز شما خوب می دانید که ریاست جمهوری شما قبل از اینک اراده شخص شما باشد ، خواست واراده ولایت فقیه بوده است، وباز هم خوب می دانید که ولایت فقیه بدنبال هیچ مقصد انسانی وتجربه شده برای ملت ایران نیست، وتنها مقصدش دوران جهل وخرافه پرستی وبنده پروری وبطور خلاصه دوران برده داری در تاریخ انسانهاست، که این امر در تمام کتب وسخنان وحتی عنوان ولایت فقیه مستتر است؛ که غارتگران وچپاولگران از این آمالها وآرزوهای واهی وپوچ ولایت فقیه استفاده نموده، وعملا اراده های خودرا به اشکال مختلف بر مردم تحمیل نموده و می نمایند؛ ودر این راه از هیچ جنایتی فروگذار نبوده ونیستند.
آقای احمدی نزاد خود وملت ایران را قربانی این مطامع پوچ ولایت فقیه وغارتگران حاکم نکنید، ضمنا می دانی بحران های مالی وسیاسی واجتماعی حاکم ناشی از همین اراده های متناقض حاکم است، که یک گروه دانشمندان کشور را ترور می کند ویک گروه شعار جنگ می دهد ویک گروه با اسرائیل مبادله تجاری دارد ویک گروه خاوری ها را جهت مانور های بعدی از کشور خارج می کند ویک گروه مواد های افیونی ومشروبات الکلی  به کشور وارد می کند ویک گروه سرگرم مبارزه با این کالاهای قاچاق است، ویک گروه به بحرانهای مالی در کشور دامن می زند ومردم را مدام در التهاب ونگرانی نگه می دارند واز این را اندوخته های اندک مردم را از چنگ آنها در می آورندو...
شما پس از این 6سال مسئولیتت در ریاست جمهوری به عیان دیده ای که  این اراده های  متضاد ومتناقض نه قابل حذف هستند ونه قابل اصلاح ونه قابل جمع !شما هم میدانی یا باید جز یکی از اینها بود ویا خودرا در لفافه پیچید!
آقای احمدی نژاد در نزد ملت های جهان در سیاستهای خارجی وداخلی ودر نظام های حقوقی داخل وخارج ودراقتصاد و.... اصول وپایه وجود دارد، بطور نمونه این است که دولت کلاهبردار ودروغگو و....نمی باشد ؛ واینها را ملت های جهان سالیان سال است که بعنوان اصل پذیرفته اند، آیا واقعا در کشورما رعایت می شود؟
آیا درست است که آقای ولایتی بعد از چند ساعت بساط نشینی بلند شود وشعار بستن تنگه هرمز را بدهد؟
آقای احمدی نژاد جبهه آزادیخواهی ملت ایران سه شعار دارد 1-صلح طلبی وضد جنگ 2-حاکمیت مردم بر کشور با آزادی احزاب ومطبوعات 3-استفاده برابر مردم از امکانات اقتصادی وحقوقی وسیاسی در کشور ورفع تبعیض وظلم از مردم .
آقای احمدی نژاد آغوش مردم بر روی شما باز است، آقایان موسوی وکروبی وسایر سیاستمداران در کشور همچون قابله هائی هستند که می خواهند کشور را از این گردابهای مهلک نجات دهند واین سه شعار را در کشور تحقق بخشند؛  به کمکشان بیا وتا زودتر ملتمان ازنو متولد شوند،

هیچ نظری موجود نیست: