۱۳۹۰ بهمن ۳, دوشنبه

احمدی نژاد از بحران مالی فعلی چگونه استفاده می کند ووظیفه جبهه آزادیخواهی ملتمان چیست؟

نظام حاکم بر کشور(ولایت فقیه)، بلحاظ عدم تعادل روانی وفکری حاکم بر خود؛! که آنهم ازنقیض ذاتی اش سرچشمه می گیرد، (در زمانی که برروی بشکه های نفت سوار است وبه دلار می اندیشد؛ آرمانهای فکری اش ریشه در دوره برده داری تاریخ انسان دارد! ) چاره ای جزدشمنی با تمدن وفرهنگ انسان قرن 21وانجام اقدامات نا متعارف وخلاف عرف وادب وقانون در داخل وخارج را ندارد؛!  وبدین ترتیب است که هر روز شاهد اعمال جنایتکارانه ورذیلانه و مزورانه این نظام، علیه ملت ایران وتمامی جهانیان هستیم.!
این نظام اگر برای حفظ خود بر طبل جنگ می کوبد؛ وحداقل به شعار های آن احتیاج دارد؛  ولی از جنگیدن می هراسد؛ چون  مواد اصلی جنگ که مردم است را با خود ندارد؛ وفقط تکیه بر  مزدورانش دارد،  ومی داند با مزدورانش به جنگ برود در شرایطی که دشمنی مردم را دارد یک نوع خودکشی است، واین رژیم هیچگاه خودکشی نخواهد کرد!واین را هم احمدی نژاد خوب فهمیده است، وبحران مالی اخیر هم که بخشی از آن داخلی است را نظاره گر است،  واز آن برای به زانو در آوردن نظام (ولایت فقیه)دارد استفاده می کند!

هرنوع انفعال ویاس در این شرایط امکان دارد ما برای سالیان دار حمایت مردم محروممان را ازدست بدهیم؛ با توجه به بحرانهای مالی اخیر ونزدیک شدن به 25بهمن،که می تواند دو فاکتور بسیار عمده در تاریخ مبارزاتی امان بحساب آید،  از رهبران جنبش آزادیخواهی ملت ایران(جنبش سبز) واحزاب وسازمانها وانجمن ها واصناف وکانون های معلمین وکارمندان و کارگران ودانشجویان و..در خواست می شود ؛با تمسک به شعارهای ضد جنگ ورفع فقر وظلم وستم از مردم ، حلقه مفقوده تاریخی وگمشده جامعه متوسط،  ومردم محروم جامعه رابرقرارنمائیم ؛ تا با اتحاد وهمبستگی تمام مردم بتوانیم نظام دموکراسی وحاکمیت مردم رادر کشور ایجاد نمائیم.
نظم وپاکباختگی وهوشیاری واطاعت از جبهه آزادیخواهی کشورمان می تواند؛  ما را با  هزینه های حداقل به دست آورد های بزرگتر برساند.

هیچ نظری موجود نیست: