۱۳۹۰ دی ۸, پنجشنبه

فدائیان وتوده ایها؛می دانید بهترین سنگر ها را شما برای ولایت فقیه ساخته اید؟

بنظر نمی رسد که هیچ انسانی پیدا شود وبا سوسیالیسم مخالف باشد ، چون بنای این نظام  انسانی است، وبطور مثال ؛نظامهای حاکم بر اروپا بمراتب به این نظام نزدیکتر هستند تا نظام حاکم بر کره شمالی ! که بطور حتم نظام حاکم بر کره شمالی بیشتر به یک نظام حیوانی نزدیک است تا انسانی!  یعنی بین نظام حاکم بر کشور های اسکاندیناوی وکره شمالی حداقل 2000سال فاصله تاریخی است ؛ ودر نظام سوسیالیسم که تقریبا در پروسه کمال سرمایه داری ایجاد خواهد شد، (واین جبری است یعنی تعدیلی است در نظام سرمایه داری که بلحاظ وجود همین سندیکاها واتحادیه ها واحزاب از یکطرف وورشد مناسبات اقتصادی از طرف دیگر ایجاد خواهد شد.)وحقوق وشرافت انسانی پایمال شده جامعه مد نظر خواهد بود.پس این امر در راستای حرکت سرمایه داری ایجاد می شود ونه اینکه هر نظام قبیله ای را ما سوسیالیسم بنامیم ؛ اگر دقتی به این بیت از شاعر نامدار ایران بکنیم موضوع روشنتر می شود "استن این عالم ای جان غفلت است        هوشیاری این جهان را افت است" وقتی خواندم که فدائیان اکثریت به مناسبت مرک کیم چونگ ایل متاثر وایشان را از رهبران مردمی جهان قلمداد کردند ، متحیر شدم، البته من این نظر را نظر بیژن جزنی با چهل سال تجربه نمی دانم ، ودر این رابطه چند سئوال هم از صادر کنندگان این بیانیه داریم لطفا جواب دهید.

بااظهار تاثر شما با مرگ کیم چونگ ایل رهبر متوفی کره شمالی چند سئوال در اذهان پیش آمد، مقدمتا این تردید وارد است که شما نگاه انسانی به جامعه وپیرامون دارید.یا خیر!و یا اینکه شما نیاز انسان را چه می دانید ؟ویا اساسااز نگاه  شما فرق انسان با حیوان چیست؟

1-آیاشما نظام کره شمالی را انسانی تر ازنظام کره جنوبی میدانید ؟   

2-چرا شما کیم چونگ ایل را رهبری مردمی,وانقلابی میدانید؟
3-نظر تان نسبت به جنتی واحمد خاتمی که ساعتها به امریکا وانگلیس در تریبون های رسمی کشور فحش می دهند چیست؟
4-توضیح دهید بدنبال چه جامعه ای هستید ؟5- چرا بعد از جمع شدن دیوار برلین بطور کل نظام بظاهر سوسیالیستی آلمان شرقی ازبین رفت ؟

هیچ نظری موجود نیست: