۱۳۹۰ دی ۷, چهارشنبه

توطئه های دشمن را خنثی کنیم.


عوامل مزدور حاکمیت وخائنین  به ملت ،  دستور دارند، با نام مردم ویاازطرف مردم  وبعنوان مخالف در تمام جبهه ها ودر هر زمان ومکان اعم از روزهای تظاهرات ،در فضا های مجازی ،توسط مطبوعات ویا هر وسیله ارتباط جمعی ودر هرنوع انجمن وسازمان صنفی و.... حاضرواین نیت پلید راهم  دنبال  کنند،! که آنچه را بعنوان جنبش آزادیخواهی که در گذشته در کشورمان صورت گرفته ،گمراه بوده ؛!وراهبران آن ها که تعدادی از آنها که امروز در قید حیات هستند ، و نقش خود را در جنبش آزادیخواهی ملت ایران باز هم دارند ؛خائن ،لیبرال ، منافق ومزدور بیگانه وکمونیست و....معرفی نمایند؛  وبدبختی  امروزمردم را که ناشی از عملکرد حاکمین وبرنامه های نظام ولایت فقیه می باشد، را از آنا ن نشان دهند .
البته این امر را خوب میدانند که برای سرکوبی جنبش ازادیخواهی فعلی بهترین راه این است که ان را بی ریشه نمایند ویا بقسمی انرا از مادرش جدا کنند ؛که بتوانند ، راحتر آنرا سرکوب و ازبین ببرنند.
برای خنثی نمودن تمامی توطئه ها ونقشه های شوم نظام ولایت فقیه! تنها یک راه داریم وان هم اتحادواحترام  بین تمامی نیروهای آزادیخواهی در داخل  وخارج از کشور می باشد ، باید بدانیم که هر حزب وسازمانی برایند خواسته ها وزبان بخشی از ملت می باشند واحترام به احزاب وسازمانها، احترام به مردم تلقی می گردد.

حالا نقش نیروهای راحت طلب وساده اندیش ، وعناصر نا آگاه به قوانین حاکم بر حرکت تاریخ ، ومغرض در این میان چیست ؟ ونگاه عوامل ولایت فقیه به این نیروها چگونه است، تا آنجا که واضح وروشن است،  این نیروها را مزدوران بدون مزد می بینند! وحداقل به آنها بصورت تاکتیکی هم که باشد دل بسته اند؛ وچه راحت احساسات این نیروها را به بازی می گیرند ، واز انها علیه رهبران جنبش ومنافع خودشان هم استفاده می کنند. برای اینکه فریب عوامل مزدور ولایت فقیه را نخوریم؛ باید این عبارت را همیشه باور کنیم "احترام به تمامی نیروهای آزادیخواهی ملتمان"در گذشته وحال ، با قبول اینکه معرفت زمانی است واگر بهترین فکروبرنامه را داشته باشیم، محدود به زمان خودمی باشد.


هیچ نظری موجود نیست: