۱۳۹۰ دی ۶, سه‌شنبه

خامنه ای ؛هیچ راهی برای باقی ماندنت وجود ندارد!

شعار رستگاری را بهانه کردی وبه کشورم حمله نمودی !وآنرا  اشغال  وسپس   غارت ومردمم را قتل عام واسیر نمودی ؛واینچنین دروغ را در نزد مردمم نهادینه کردی !!البته علت شکست من جنگهای بیهوده ای بود که بین حاکمان خود کامه ایران ورم انجام  گرفته بود ؛ومن خسته روحی وذهنی بودم؛ در عوض تو گرسنه وهیچ چیزی پشت سرت نبود؛ که بخواهی به عشق آن بر گردی ؛آینده ات را در حمله به کشورهای دیگر می دیدی ونه در عقب نشینی به کشورت !مردم من انسان محور بودند وتکثر گرا ومبادی حیات را پرستش می نمودند ،ومی بایست برای کشف مجولاتشان با توجه به معلوماتشان تحقیق وتلاش بنمایند ؛ تا به معلوم جدید برسند وتو الله محور بودی وهرچیزی را با آن که خود مجهول است تعریف می کردی وبنا براین با یک مجهول که برای خودت مقدس واصییل بود ؛تمام مجهولات انسان را تعریف می کردی واینچنین به جامعه بسته ای رسیدی که امکان طرح مجهول ورسیدن به معلوم برای انسان وجود نداشت؛ که نمونه انهم خدیجه آن زن تاجر عرب بود که با فوتش ؛ تا امروز در عربستان جانشینی نداشته است !و نیز یک کاشف وعالم در کشور عربستان ود یگر مردم مسلمان ایجاد نگردید ؛!مغولها که به کشورمان همچون شما حمله کردند وکشورم را اشغال نمودند ؛در بستر انها ارام غنودی وقتل وغارت انها را با توهمات خودت برای مردم موجه نشان دادی ؛وبه مردمم یاد دادی که الله در جای حق نشسته ودنیای پس از مرگ؛ ظالم را به سزای عملش خواهند رساند! وبه همین ترتیب در عصر تیمور عمل کردی!در عصر مغول سنیان را می کشتی ودر عصر تیمور شیعیان را ودر عصر صفویه باز!سنیان را !! ودر پایان دوره تیموریان خودت را در پوشش تصوف در اوردی وقدرت را کاملا قبضه نمودی !ومخدر شدی وبرای چند قرن که عصر تحولات اروپا بود مردم کشورم را به خواب زمستانی بردی تا اینکه 3تا 4 هزار نفر افغانی توانستند ،از اریکه قدرت به پائینت آورند ،واین ننگ را مجددا برای کشورم ایجاد نمائی ،وبازار دعا وانواع مراسم های دینی را ایجاد نمودی وبرای مردم هیچ انگیزه ائی نه برای حرکت بود ونه کاوش و نه تحقیق تنها هرروز تکرار همین اسامی ومراسم!!و...وبارها فرزندانم را به اتهام  سنی بودن؛ کشتی !وکشور های همسایه هم بر عکس فرزندانم را بخاطر شیعه بودن می کشتند!ودر این دوره بر مجهولاتت که مقدس بود باز افزودی!!وهرگونه که خواستی مردمم را به مسلخ فرستادی وقربانی کردی ،ودر دوره انقلاب مشروطه هم چون دیدی مردمم قصد دارند که بخشی از قدرت را از ان خود کنند فورا باسم مشروعه علیه مشروطه خواهی ایستادی وخیانتت را باز  به مردمم نشان دادی ،وجبهه ضد مشروطه خواهی را راهبری کردی !ونقشت نیز در کودتای 1299 سید ضیا ورضاخان هم کمرنک نبود ! تا اینکه کشورم را مجددا تقدیم مستبدین نمودی !بعد از جنگهای اول ودوم جهانی که شعار ها همه بر حول حاکمیت مردم عنوان می شد ،بعنوان فدائی اسلام و بازهم شریعت !! فرزندان وفادارم را یکی پس از دیگری قربانی نمودی تا دشمنی ات را با مردم وحاکمیتش  بیشتر نشان دهی !در سال 1357که تلاش مردم داشت به ثمر می نشست وقدرت را  قبضه می نمود؛ باز هم از بستر ی که از زمان سابق پهن کرده بودی بیدار شدی !وبا قبول حاکمیت مردم واحترام به آن در ظاهر همراه مردم شدی وقدرت را بدست آوردی !وبا فرزندانم آن کردی که تاریخ کمتر به یاد دارد !کشتار های دهه 60که هیچگاه فراموش جهانیان هم نخواهد شد!وامروز هم دستت را در دست همه دشمنان مردم قرار دادی! که حاکمیت به مردم نرسد ،وهر که را توانستی مزدور نمائی کوتاه نیامدی و...این همه به بیگانگان مخصوصا کشور های روس وانگلیس از حق مردم می بخشی و باج می دهی ! تا در شرایط بحرانی به کمکت برسند!حالا توکه دشمن این اب وخاک ومردم هستی چطور می خواهی بمانی ؟!!!

هیچ نظری موجود نیست: