۱۳۹۰ آبان ۷, شنبه

چرا ولایت فقیه سعی دارد ارتباط جنبش آزادیخواهی امروز را با تاریخ آزادخواهی ملت ایران قطع کند؟

عوامل مزدور حاکمیت وخائن  به ملت دستور دارند ،خودرا در ظاهر از مردم نشان دهند وبعنوان مخالف در تمام جبهه ها ودر هر زمان ومکان اعم از روزهای تظاهرات ،در فضا های مجازی ،توسط مطبوعات ویا هر وسیله ارتباط جمعی ودر هرنوع انجمن وسازمان صنفی و.... این نیت پلید راهم  دنبال  کنند،که آنچه را بعنوان جنبش آزادیخواهی که در گذشته در کشورمان صورت گرفته ،گمراه بوده ؛!وراهبران آن ها که تعدادی از آنها امروز نیز نقش خود را در جنبش آزادیخواهی ملت ایران دارند ؛خائن ،منافق ومزدور بیگانه وکمونیست و....معرفی نمایند وبدبختی  امروزمردم را که ناشی از عملکرد حاکمین وبرنامه های ولایت فقیه می باشد،را از آنا ن نشان دهند .
البته این امر را خوب میدانند که برای سرکوبی جنبش ازادیخواهی فعلی بهترین راه این است که ان را بی ریشه نمایند ویا بقسمی انرا از مادرش جدا کنند ؛که بتوانند ، راحتر آنرا سرکوب و ازبین ببرنند.
برای خنثی نمودن تمامی توطئه ها ونقشه های شوم نظام ولایت فقیه! تنها یک راه داریم وان هم اتحادواحترام  بین تمامی نیروها ی آزادیخواهی در داخل  وخارج از کشور می باشد ،.بایذ بدانیم که هر حزب وسازمانی برایند خواسته ها وزبان بخشی از ملت می باشند واحترام به احزاب وسازمانها، احترام به مردم تلقی می گردد.

هیچ نظری موجود نیست: