۱۳۹۰ مهر ۲۰, چهارشنبه

همه احزاب آلترناتیو هستند؛!


این نامه را در پاسخ به ادعای یکی از اصلاح طلبان خارج از کشور در سال گذشته نوشتم ،که ایشان احساس کرده بود کلید دروازه آلترناتیو را در اختیار دارد ،ومقصد جنبش سبز را همان جمهوری اسلامی زمان خمینی خطاب کردند ، !!!!وبی مناسبت نیست در امروز مجددا آنرا منتشر کنم ،وتا کید بر این است که باور کنیم که قدرت سیاسی در کشور متعلق به همه مردم با نمایندگی احزابشان است.!وهیچ کس در آینده حق بیشتری نسبت به دیگران ندارد.!!
با ورود رهبری انقلاب به کشوردر 12بهمن1357، ومستقر شدن ایشان در مدر سه علوی ،وپس از پیوستن یاران وهمفکران جدید به وی،نظرات دستگاه رهبری جدید،هر روز از شعار های اصلی انقلاب : استقلال ؛ آزادی ؛ جمهوری اسلامی : فا صله می گرفت،وبه اصول شریعت نزدیک تر می شد؛!!!
جنابعالی وهمفکرانت خوب می دانید ،شریعت ؛مجموعه اصولی است ،که بزعم پیروانش ،همگی الهی، وبنا براین همه آن اصول، مطلق وجزمی ولایتغیر ولازم الاجرا...... می باشند.
وبدین ترتیب این دستگاه فکری ،با کسب قدرت سیاسی در جامعه ،در ابتدا رهبری مطلق سیاسی را طلب کرد؛!!!!که فرامینش لازم الاجراء باشد؛و بر اساس رابطه بندگی مو جود بین انسان مومن وخدایش که در نظامهای اعتقادی ابراهیمی وجود دارد(انسان بنده وخدا هم ارباب) ؛؛؛؛ نظریهء ایجادولایت مطلقه فقیه در این دستگاه رهبری شکل گرفت؛..!!!!
یعنی در ابتدا هم حا کمیت مردم را نشانه گرفتند، و هم آزادی را، ودر جامعه ای که مردم در قدرت سیاسی نقشی نداشته باشند،استقلال هم مفهومی پیدا نمی کند؛؛؛!!!!

ونظریات ایجاد جماهیر اسلامی، و بحث صدور انقلاب نیز،همزمان مطرح گردیدند؛!!!

اینها همگی در همان ابتدای روزهای پیروزی انقلاب در حال شکل گر فتن بودند !!!!

ومجلس موءسسان، به مجلس خبرگان تغییر یافت وتوانستند ولایت مطلقه فقیه رابصورت قانونی در آورند؛!!!!.

نمی دانم بیاد می آوری؛ تحقیر مادرانما ن را یا نه؟!.شعار یا روسری یا تو سری یادت هست ؟

موج زن ستیزی که از اول انقلاب شروع شد را به یاد می آوری ؟؟

یادت می آید، که خا نواده ها برای ورود فرزندانشان به دا نشگاه ، ویا حتی حفظ مشاغلشان ؛وادامه زندگی اشان و.......... مجبور شدند ،از ما هیت خود ،بمرور خارج گردند وتظاهر به آنچه دستگاه رهبری جدید می خواست بنمایند؛؛ کاری که از مغول وتیمور !!!!!ساخته نبود.؛؛

هیات های گزینش را که یا دمان هست ؟؟

ویا مهندس بازرگان وهمفکرانش چطور در همان ابتدای انقلاب ،مطرود دستگاه رهبری شدند؛!!!!

ولانه جاسوسی وادامه جنگ و .......

آقای .... اینجانب نمی دانم که جنابعالی وهمفکرانت در سالها ی اول انقلاب بیشتر مشغول بر داشت بودید ،یا کاشت ؟؛؛؛واصلا" ترس ووحشتی از شکل گیری این هیولا داشتید؟ ؛!!!!یا نمی دانم فهمی از این مسا یل داشتید یا نه؟؟!!!

آیا تا حالا به این موضوع فکر کردی ،که چه عواملی موجب پیدایش تفکر آقای احمدی نژاد گردیده؟؟

آیا شماها درپیدایش این تفکر نقش داشتید یا نه؟؟؟؟چطورهژمونی  یک حرکت مردمی بعد از 33سال منجربه تفکر احمدی نژاد شده؟!!ویا مولود یک نظام مدعی جنابعالی بعد از 33سال احمدی نژاد گردد؟!!

می دانم جنابعالی تاریخ خوانده ای ، ولی مجبورم یکبار دیگر این حقیقت تاریخ را تکرار کنم که ،:تاریخ به عقب بر نمی گردد"!!!!
وتمامی احزاب که خواستگاهشان کشور ایران با شد،آلترنا تیو این نظام خواهند بود ،وحاکمیت مردم را بعد از اکتساب قدرت سیاسی  در کشور راهبری خواهند کرد ،وهمگی در مدیر یت سیاسی وحقوقی وقضائی و...آینده کشورنقش خودرا خواهند داشت؛ودیگر اشتباهات گذ شته را تکرار نخواهیم کرد؛؛؛؛؛؛؛واعلامیه جهانی حقوق بشر والحاقیه های بعدی آن را از منابع اصلی حقوقی کشورمان قرلر خواهیم داد.

با احترام وآرزوی ایرانی آزاد، وآبادوسربلند. که بتواند نقش وافعی خود را در جامعه امروز جهانی بازی کند..


هیچ نظری موجود نیست: