۱۳۹۰ مهر ۲۴, یکشنبه

از تشکیل "گنگره ملی" حمایت می کنیم؛


 با استقبال از تشکیل گنکره ملی وحمایت کامل از آن بدینوسیله   "میثاق ملی"پیشنهادی خودرا که سا بقا  در سایت های مجازی قرار داده ام . مجددا آنرا تقدیم می کنم ،شاید بتواند گره کوری از مشکلات عدیده جنبش آزادیخواهی ملت ایران را باز نماید.مقدمتا عرض می نمایم که رژیم ولایت فقیه ؛رژیمی است توتالیتر وضد مردم وکشور که آمال وآرزوهایش را در دوره های کهن تاریخ جستجو می نماید ،ودر این راه آماده به قربانی گرفتن تمامی نسل بشر است ؛!و ازانجام  هر جنایتی علیه مردم خود وملل دیگر ؛کوتاهی نمی کند؛ونخواهد کرد.وچون در اقلیت محض قرار دارد ناچار است که دست در دست سود جویان ووطن فروشان وتن فروشان ودین فروشان وقا تلان و...قرار دهد.وراه بقای خودرا تنها در سرکوب مردم قرار داده است؛وچون می داند با خوداری از سرکوب مردم حتی برای چند روز هم قادر به حیات نخواهد بود.
1- اهداف اصلی جنبش بر قراری حاکمیت مردم ،آزادی احزاب ومطبوعات وقلم و ایجاد امکانات مساوی برای تمامی مردم در سراسر کشور ،واجرائی نمودن اعلامیه جهانی حقوق بشر والحاقیه های بعدی آن در کشور عزیزمان ایران می باشد.
2-با  توجه به اینکه خواستگاه ومنشا پیدایش هر حزب وگروه سیاسی درنحوه شکل گیری گروهاو طبقات اجتماعی کشورمان وحافظه تاریخی مردم ما نهفته است ؛بنا براین هر حزب ویا گروهی را می توانیم نماینده آرا ونظرات بخشی از جامعه بدانیم پس احترام به مردم ،احترام به آرا واندیشه ها واراده آن بخش از مردم است. لازم است که تمام گروهای سیاسی و سازمانها واحزاب مورد احترام قرار گیرند ،وباید شرایط را طوری قرار دهیم ،که همگی احزاب وگروه های سیاسی بتوانند ،آزادانه وصادقانه نظراتشان را اعلام نمایند،(فعلا ازهر طریق ممکن ،وبعد از آزادی کشورمان بطور علنی وآزادو....)واگر نقد وانتقادی ویا رفع نقصی باشد باید بعد از آن صورت گیرد.
3-از آنجا که تمام ملت ایران با هر زبان ودر هر منطقه از کشورمان بطور مساوی مورد ستم وظلم حکومت ولایت فقیه قرار دارند،از تمام احزاب وگروها وسازما نها وزندانیان سیاسی در خواست می شود ،برای ایجاد وحدت دربین نیروهای جنبش آزادیبخش ملت ایران ،در زمان صدور بیانیه ها وپیگیری خواستها ی جنبش ،سعی در وحدت بین مردم داشته با شند ومانع از طرح خواستهای گروهی وقومی گردند ،وبدین ترتیب وحدت واستحکام لازم را دربین مردم وپیروان  جنبش ، ایجاد نمایند؛ .
4- تا آزادی کشورمان،بهیچ عنوانی سنگر های مبارزاتی مان را ترک نکنیم ،وبطور کل حق ترک کشور را بخود، ندهیم که فقط از این اقدام ترک سنگر ما ،نظام کثیف ولایت فقیه سود خواهد برد ولاغیر ،وخواهیم دید که چطور سایر یارانمان سریعا بما ملحق خواهند شد.
5-بهر طریق ممکن آرامش ظاهری نظام را بهم بزنیم ،که این اقدام برای نظام مهلک است، وبرای ما ترویج وتبلیغ برنامه های جنبش خواهد شد.ونیز سازماندهی نمودن مردم ؛وهر چه بهتر اجرا کردن بند6   این پیمان نامه
6-آگاهی های لازم را بدرون جامعه ببریم ،که این اقدام اگر چه امری است مستمر ولازمه شان ومقام انسانی است ،ولی در این برهه زمانی همچون مشعل نورانی است ،که راه بهتررابما وجامعه نشان خواهد داد،وموجب هراسانی و وحشت زدگی خفاشان ،ومرگ شب پرستان خواهد شد .

هیچ نظری موجود نیست: