۱۳۹۰ دی ۲۳, جمعه

دین به استبداد احتیاج داره یا استبداد به دین؟
چنگیز خان مغول پس از فتح ایران اعتقادی را نزد مردم می بیند که خیلی به مذاقش خوش می آید وآنهم اعتقاد مردم به دنیای پس از مرگ وداوری در آنروز واجرای عدالت توسط خداوند وبه مجازات رساندن ظالمین و...این اعقاد از این نظر برای استبدادجالب است که در ان می بیند مردم عدالت را به بعد از مرگ محول می کنند وخود شخصا اقدامی برای عدالت در این دنیا نمی کنندد ؛ واین امر خود به استبداد آرامش می دهد، پس اگر انسان در مراحلی بدون دین نمی توانسته زندگی کند ودین وسیله

هیچ نظری موجود نیست: