۱۳۹۰ دی ۳, شنبه

ملت های عراق وسوریه دشمن را شاد نخواهند کرد!!

ملت های ستمدیده عراق وسوریه؛   ملت ایران در طول تاریخ  هم پیمان وهمراه شماها بوده وهمیشه نیز خواهد بود ؛ واگر قدرتهای پلید ومتجاوز در طول تاریخ نبودند ؛ ما قرنها در کنار همدیگر میزیستیم ،وباهم بودیم ؛ وبا مرگ این دشمنان مشترک باز ، بمثابه  دوستان مشترک وهمدرد باز با هم خواهیم زیست!عزیزان؛با توجه به اینکه ما 33سال است که در بند نظام مافیائی ولایت فقیه هستیم ؛با عنوان یک دوست همدرد شما،  از شماها می خواهیم؛
هرگونه نزاع بین گروهها وطوایف .و فرق دینی ؛ خواست دشمنان ملت  است ،وباید از آن پرهیز کرد؛ به خواست دشمن مشترکمان نه ! بگوئیم . دشمن در درون کشور است ، در درون جامعه رخنه کرده است ، در استعمارهای پیر وکهن تعریف شده قدیم نیست ،و...که دشمن خطرناک شما در افراد وگروهها ئی است که سعی می کنند ذهن شما را متوجه امریکا وانگلبس و.. بنمایند! اختلافهایتان را در عراق در مجلس قانون گذاری وتوسط نمایندگانتان حل وفصل کنید؛ودر سوریه نیز بعد از حذف بعثیان به همین ترتیب ؛ از تمامی محاقل دینی ومذهبی درخواست می شود به اخلاقیات ملت توجه کنندو خودرا از امور سیاسی واقتصادی دور نمایند! که اگر مذهب به قدرت سیاسی برسد ، هم جامعه را نابود میکند وهم خود دین را!جون احکام دین جزمی وغیر قابل تغییر وبسته استه است ولی امور سیاسی متنوع وباز وقابل تغییر است.
هرکس شعار شیعیگری بدهد دشمن است شعار سنیگری بدهند دشمن هستند فقط شعار ومنافع ملت است ، که باید مد نظر همگی باشد ؛ و منافع آتیه همگی  را تامین خواهد کرد .
نگذارید کشورتان  را دشمنانتان ، در پوشش دین وشریعت و..از بین ببرند.

هیچ نظری موجود نیست: