۱۳۹۰ مهر ۱, جمعه

نظام ولایت فقیه حاکم بر ایران دشمن فرهنگ وتمدن بشریت است؛وقصد نابودی آنرا دارد.!!!فرهنگ وتمدن امروز جهانیان ؛مرهون خدمات گذشتگان از هر قوم ونژادوبا هر رنگ پوست در سراسر کره زمین می باشد. وهر قوم وملتی بزعم وتشخیص خود ،هرنواقص وکاستی  که در این مجوعه تمدن وفرهنگ دیده ،نسبت به رفع نقص وکاستی از ان عمل واقدام نموده است.واین حداقل وظیفه وتکلیف جامعه  انسانی ویا انجمن ها وگروهها وملتها بوده ومی باشد، ,واگر بگوئیم نقش ما ایرانیان ورومیان همچون مادری بوده است، برای  تمدن وفرهنگ امروزجهانیان گزافه نگفته ایم؛امروز در کشورمان ایران ؛نظامی حاکم است ،که موجودیت خود را باوجود تمدن وفرهنگ امروزحاکم بر جهان ،در نقیض می داند ؛!!!!و،وجود آن را مرگ خود دانسته وبدین خاطر کمر به نابودی آن بسته است ،حال یک مادر چطور می تواند دشمن فرزندش را ببیند وسکوت کند.امروز که ما گرفتار این حاکمان ضد فرهنگ وتمدن ؛هستیم ؛وظیفه امان چیست وچه باید بکنیم؟

چطور این دیوان را که کمین کرده اند بر علیه آنچه راکه  بشر تا امروز بدست آورده، نیست ونابود نمایند؛از سر راه جامعه جهانی بر داریم؟

چطور این خفاشان وشب پرستان را که د شمن  هر چه از جنس نور وآگاهی است،میباشندوبطور کل با هستی انسان مخالف هستند ؛وسدی هستند،در جلو  مسیر تکامل بشریت ،از سر راه جامعه جهانی بر دازیم؟ 

چطور این دشمنان آزادی ورفاه واراده انسان را از سر راه جامعه جهانی بر داریم. 

وچطور این موهوم پرستان ،که مخالف هر آنچه تجربه وعلم ودانش  است ،می باشند را از سر راه جامعه انسانی بر داریم؟

و......

آیا راهی بجز اجتماع آراء تمامی ملت ایران در مقابل این دشمنان بشریت ،!وجود دارد؟که آنهم فقط می تواند در تمامی احزاب وانجمن ها وسازمانها واصناف تجلی یابد،وهر روز به اتفاق بتوانند بر علیه این دشمن مشترک ،اقدام وعمل نما یند،وآن را به بی عملی ودر نهایت نیستی مواجه نمایند.

هیچ نظری موجود نیست: