۱۳۹۰ تیر ۱۷, جمعه

نگاهی کوتاه بر جنبش آزادایخواهی ملت ایران(سبز)ووظایف ما

جنبش در کجاست؟
در مقاله ولایت فقیه یک را ه دارد وآنهم نیستی است ! قدرت سیاسی حاکم را همچون قایق شکسته ای تشبیه کردیم که نه مقصدی دارد ونه راهی در پیش اوست؛ وبدین خاطر است که یک سرکوب گر کامل است ودستش در دست جانیان وتن فروشان ودین فروشان ووطن فروشان است و....!!!!! تکیه کاملش به دلارهای نفتی است واز آنها تا سر حد ممکن علیه ملت استفاده می کند.وبهر چه که در پیرامونش باشد ،ومانع از غرق شد نش گرددچنگ می زند ،نمونه های آن احمدی نژاد وقالیباف و...می باشند ،که در این راه حاضر بهر خدمتی به دستگاه ولایت و هر خیانتی به ملت میباشند.ومعیار انتخاب این مسئولین هم همین دو معیار است,دلیل آنهم ،دیدیم 4نفری را که در انتخابات گذشته برای ریاست جمهوری تائید کرد ند ،بعد از 2سال به همه آنها تهمت خیانت زدندومنحرف و بی بصیرت و....حبس ومحرومیت نیز نصیب دو تن از آنها نمود ه ونقشه های شومش هم برای احمدی نزاد هرروز عملی تر می گردد،وقولها ووعده های خصوصی هم که به احمدی نژاد داده است یکی از آنها را نخواهد پذیرفت وهمچون کرباسچی همه آنها را برایش کیفر خواست خواهد کرد.ومسئله نقدینگی راهم که از فروش دلارهای نفتی ؛که بخشی برای پرداخت مزد سرکوب ملت به مزدوران داخلی وخارجی اش می پردازد، وبخشی از آن را برای نگهداری بحرانهای منطقه ؛مصرف می کند ،واین افزایش نقدینگی که طناب داری گردیده برای مردم محروم کشور ما!!!!همه را به گردن احمدی نژاد خواهد انداخت ،ونیز بخش اعظم چپاول وغارت که بخواست همین نظام ولایت عملی میگردد ،!!! که در وزارت نفت مشهود است وهمه مردم مطلع !!...واین نظام جنایت گر هر جاکه توانسته باسم مردم چپاولی برای مزدورانش بنماید ،کوتاهی ننموده،وضعیت منابع ملی وجنکلها وساحل خزر ومسیل رودخانه هاو........همه را هر روز می بینیم.!!!!!!
این وضع دشمن است ما خود کجا هستیم ؟
بخشی از رهبران جنبش در حبس هستند ،با آنها ارتباط نداریم ،ونمایندگان آنها برای مردم  نا شناخته هستند،وحزب ویا جبهه منسجم وفراگیر نداریم ؛ودر این شرایط دشمن هم با داشتن مزدوران در همه جبهه ها می توانند بلحاظ روانی بعضی از نیروهای جنبش را منفعل ونیز افکارضد انگیزه ای را به آنها القا نمایند.واین برنامه ها رادر آن قسمت از نیروهای جنبش پیاده می نمایند ،که آن نیروها بلحاظ عدم تجربه وکم حوصلگی و..نمی توانند مردورا ولایت را تشخیص دهند ،لازم به ذکر است که دشمن خودرا همسنگر وهمراه ما نشان می دهد و حتی در این راه نیزمدعی خود را نشان می دهند،وهراهان جنبش را به بی عملی وکمک به دشمن نشان می دهند؛وحتی در مواقعی تهمت خیانت به پاک ترین نیروهای جنبش و..را می زنند ،وقبلا هم گفتم که اینها در این راه از هر نظر ویا دادن هر لینکی ابا ندارند؛ از جمله لینک های ضد گروه های سیاسی سابق وضد دینی وسکسی و....حتی ضد خامنه ای وسایر مسئولین و..
در مقاله روز قبل خود به عنوان راه های برون رفت از جامعد دینی در خواست حضور ارادهای مردم را بیشتر در ظرفهای مکانی وزمانی جامعه داشتم.وفعال نمودن صنف ها وتعاونی ها و...بهر شکلی که اراده جمعی ظهور یابد.وتمرین نمائیم که با ارا واندیشه های همدیگر کنار بیائیم وزندگی کنیم.که نمونه های بسیاری را در پیش رو داریم ، ازجمله فضاهای مجازی وفیسبوک که اینها در حال انجام هستند ومی توانند بیشتر استفاده شوند ؛برنامه های کوهنوردی وگشت های گروهی به عناوین وموسیقی ومهمتر از همه اصناف را در دانشکده ها ومحیط کار و...فعال تر نمائیم.که خود این اصناف می توانند اتحادیه ها را بوجود آورند و...احزاب
در این راه چند نکته را لازم می دانم که رهبران جنبش ویا نمایندگانشان پیشنهاد نمایم :
جانشینان وسایررهبران جنبش سریعا خود را در حد مقدورات معرفی نمایند،وسعی شود از نیروهای کار آمد اپوزیسیون در داخل ویا خارج بیشتر استفاده نمایند ، وخود را بی نیاز ندانند از سایر رهبرانی که در داخل پایگاه دارند وبخشی از مردم را راهبری می کنند ، از جمله رهبران کرد وآذری ما ونیز از رهبران فدائی ومجاهدی که برای مردم ایران بسیار محترم هستند؛ودر این راه قدمتی طولانی دارند؛حداکثر استفاده رانمایند وزمینه را برای پیدایش جبهه واقعی مردم علیه دشمنان ملت راایجاد نمایند..والا راه فعلی راهی فرسایشی است و نیروهای دشمن در این شرایط بسیار فعال هستند ومی توانند نقشه های شومشان را پیاده کنند.

هیچ نظری موجود نیست: