۱۳۹۰ مرداد ۱, شنبه

آقای نبوی و.....

آ قایان ؛نبوی و.. نکند  بحران درمنطقه وشکنجه وتجاوز ویا احمدی نژادوتورم و طائب واحمد خاتمی وعلم الهدی ورادان و...کار انگلیسیهاست ،نه دستگاه ولایت !!!!


 احمدی نژاد ،اگر در مواقعی بر شاخه نشسته است وبن میبرد ،نتیجه تلاش مردم وخونهای ریخته شده است ؛نه اینکه شما احمدی نژاد را بخواهید دشمن مردم نشان دهید ودستگاه ولایت را خودی بدانید وبخواهید اورا هوشیار کنید ویا اینکه بندگی خود را اثبات کنید ،وبگوئید احمدی نژاد آدم بدی بوده وما خوبیم وخودرا به دستگاه ولایت امین وبنده تر نشان دهید،اصلاح طلبی یک صفت انسانی است ،ودر خور جوامع بشری می باشد ؛ این رفتار شما وسایر همپالکی هایتان نه  اصلاح طلبی است ونه در خور یک انسان ودر یک کلمه ،خیانت است !!!قدرت امروز به اینجا رسیده تامل فرمائید واز بار جنبش به در ستی استفاده کنید ؛هیچ فرقی بین نقدی وطائب واحمد خاتمی وخامنه ای و....نیست اشتباه نکنید ، احمدی نژاد خواهید دید که در روز موعود حتی یکنفر به طرفداریش اقدام نخواهد کرد. نیروهای جنبش را بهتر بشناسید، من ،شماها را می شناسم ،ته ته وجودتان از مجاهدین وچپها میترسید ،ببیند جناب نبوی ومهاجرانی و...می دانید ،خانواده شهدا وآواره های مجاهد ین وچپ ها با اندیشه های قدیم حداقل 500000  خانواده می باشند ،ولی  شما بدانید و اعضای جنبش آزادیبخش ملی ایران(سبز)،که امروز در تمام صحنه ها حضور دارند ،وگواه هستند ،وقبول دارند که بیش از 1000خانواده در حال حاضر از مجاهدین ویا چپ های قدیم حمایت نمی کنند ، البته بدلیل منطقی بودن فرزندان آنهاست ونه بی غیرتی انهاست و..... وحشت نکنید آینده جنبش با حاکمیت مردم است وآزدی احزاب ومطبوعات واحترام به حقوق مردم در سراسر کشور و...خودمان را باور کنیم دشمن اصلی مردم جهل وخرافات ودستگاه ولایت است ؛که از این باور های مردم برای قدرت خود سو استفاده می کند.خط اصلی همین است اذهان را آشفته نکنید.

هیچ نظری موجود نیست: