۱۳۹۰ تیر ۲۲, چهارشنبه

باز هم نا مه ای به اصلاح طلبان ..

سایت محترم کلمه  وسایر دو ستان وهمراهان:
 احمدی نژاد ،جوهره دستگاه ولایت است در مقاطع 1384الی 1390واگر در مواقعی بر  شاخه نشسته است وبن میبرد ،نتیجه تلاش مردم وخونهای ریخته شده است ؛نه اینکه شما احمدی نژاد را بخواهید دشمن مردم نشان دهید ودستگاه ولایت را خودی بدانید وبخواهید اورا هوشیار کنید ویا اینکه بندگی خود را اثبات کنید ،وبگوئید احمدی نژاد آدم بدی بوره وما خوبیم وخودرا به دستگاه ولایت امین وبنده تر نشان دهید،همرامان عزیز ؛قدرت امروز به اینجا رسیده تامل فرمائید واز بار جنبش به در ستی استفاده کنید ؛هیچ فرقی بین نقدی وطائب واحمد خاتمی وخامنه ای و....نیست اشتباه نکنید ، احمدی نژاد خواهید دید که در روز موعود حتی یکنفر به طرفداریش اقدام نخواهد کرد. نیروهای جنبش را بهتر بشناسید، یک نمونه اش امروز است در کردستان ،مقاومت آن مادر است در میدان ونک ومقاومت زندانیان سیاسی است در سراسر کشور وطیف های جنبش است در سراسر جهان و.....خودمان را باور کنیم دشمن اصلی مردم  جهل وخرافات ودستگاه ولایت است ؛که از این باور های مردم برای قدرت خود سو استفاده می کند.خط اصلی همین است اذهان را آشفته نکنید.

هیچ نظری موجود نیست: