۱۳۹۰ خرداد ۱۶, دوشنبه

در ابتدا از اینکه شماها معلوم هستید ومن نا معلوم پوزش می خواهم ؛

بخشی از راه همان است که شخص شما طی کرده اید ،ودر این راه رنج ومحنتی است که خانواده محترمتان ،تحمل کرده اند ومی دانم که چون درد مند بوده ا ند برایشان گوارا بوده است.واز این بابت هم ملت ایران قدر دان آنها .

من معتقد م که نظام سیاسی حاکم ،بنا به تفاسیری که عرض کردم ،تنها یک راه دارد وآن سرکوب است ،ویک نظام سرکوبگر باید به نظامی ها تکیه کند؛ که نقش سپاه وبسیجی ها را در سالهای اخیر شاهد هستیم ؛ ونیز استخدام حداقل  صد ها هزار نفر مزدوران لباس شخصی است که در سراسر کشور در اختیار گرفته اند ؛ بعید است که نظام از این وضعیت تعادلی امروز به غقب برگردد ،بنا براین حرکت نظام از محتوی به شکل است ،واز عمق به سطح ؛نمو نه های موجود هم گواه این مدعی هستند ،ده نمکی جانشین مخملباف شده واحمدی نژاد نایب محمد خاتمی و احمد خاتمی هم دقیقا  فضائی را اشغال کرده است که هاشمی عمل می کرد .

آقایان محترم علاوه بر روشنگری که تا امروز بعمل آمده وباید هم ادامه یابد ،ما برای ایجاد بهترین نظام سیاسی  برای کشورمان ، باید ازامروز تمام احزابمان را محترم بدانیم ودر این راه استثنائی هم قائل نشویم ، احزابی که از قبل بوده اند ودر تاریخ سیاسی کشورمان ،نقش داشته اند.از ملی مذهبی ها گرفته تا ملی ها وچپ ها ؛ونیزفعال نمودن نهاد های مردمی دیگر از قبیل شوراهای محلی سندیکاها اتحادیه ها و انجمن های کارکنان وکارمندان و......

 وهمانطور که می دانیم وتا امروز عمل شده، نظام ولایت فقیه بهترین راه مبارزه با جنبش سبز (جنبش آزادیخواهی ملت ایرا ن) را در نزاع  افکندن بین گروها دیده ،مخصوصا حساسیت به مجاهدین وچپ ها ویا کسانی امثال بنی صدر و سلطنت طلبها و..باید جلو این تبلیغاتها را که در مواقع حساس مزدوران رژیم عمل می کنند نیز بدینوسیله بگیریم.

بامید پیروزی دانائی بر نادانی وجهل

وآرزوی پیروزی هر چه سریعتر ملت ایران  15/03/1390

 

هیچ نظری موجود نیست: