۱۳۹۰ خرداد ۳۱, سه‌شنبه

راه برون رفت ازجامعه دینیاگر به پذيريم كه دين به تمامي نقص ها وضعفها وناداني هاي انسان پوشش مي دهد؛بنابراين از ابتدادين با انسان بوده وشايد هم با او تا آخر هم بيايد. البته بطور حتم هر روز از نفوذش كاسته خواهد شد.پس احكام دين در جوامعي حكومت خواهد كرد كه خرد واراده هاي جمعي حضور ندارد؛واز تفرقه وپراكنندكي ،رنج مي برد؛وضعف ونقص وناداني در آن جوامع مستولي گرديده است؛ كه راه برون رفت از يك جامعه ديني تنها ، پذيرش نهادهاي مدني واجتماعي است؛ پس تا برايمان مقدور است در هر واحد اجتماعي كه هستيم وكار وزندگي مي كنيم صنف وسازمان مربوطه را فعال كنيم و ودر نهايت با اتحاديه ها واحزابي كه منافع گروهيمان را تامين مي كنند ملحق شويم.وچون تنهادر حضور اراده هاي مردم در همين سازمانهاست كه در نهايت موجب پيداش حكومت مردمي در ميهنمان خواهد شد.
 

هیچ نظری موجود نیست: