۱۳۹۰ خرداد ۲۲, یکشنبه

روزهای خرداد

روزهای خرداد23خرداد


من آمدم ...... تو هم آمدی !!!


نور با من بود؛ تو را دیدم، سیاه تر از همیشه!


آزادی را دیدم؛ همچنان گرفتار در چنگال تو!


بسوی من بال می زد؛............


من با همه احزابم بودم وبا عشق وامید؛..........


وتو تنها مایوس وبا جیره خوارانت!!!

هیچ نظری موجود نیست: