۱۳۹۰ خرداد ۲۱, شنبه

روزهای خرداد

22خرداد:
روز ظهور اراده وتجدید حیات من ؛ وروز آغاز زوال حتمی تو!!
پس به دنبال اراده ام می آیم ؛!!!
نه در پریشانی که در نظم ، نه در خشونت که در آرامش وسکوت !
نه در تهران که در همه سر زمینم !
نه با یک حزبم که با همه احزابم!
می آیم ،تا چپاول وفقر وظلم وستم دیگر نباشد.
می آیم تا بار دیگر طناب داری برای گردن فرزندانم نباشد.
می آیم تا دیگر مادری عزادار نباشد !
می آیم تا با هر قدم من ؛ تو یک قدم به مرگ نزدیکتر شوی!
می آیم تا دو لتم تنها مدیر باشد ،وبه رای ملتم ،و نه ابزاری در دست چپاولگران وزور گویان وغاصبان!
می آیم تا همه اقوامم خودشان باشند ؛ ونه دیکتا تورها

هیچ نظری موجود نیست: