۱۳۹۱ خرداد ۲۹, دوشنبه

30خرداد:
آن وجودش ، زمهریر و وحشت وکفر ونفیر!
تو وجودت درادامه،  با چپاول شد اجین!
آن وجودش،  نفی آزادی وبرهان ودلیل!
تووجوت در ادامه خالی از درد؛ پر زناله با فریب!
آن وجودش قاتل پاکان نژاد و سلطانپورسعید!
تو وجودت در ادامه در عیان ؛ شاه رگ آقای سلطان را  برید!
آن وجودش مبدع ومنفور با دین مبین!
تو وجودت درادامه، قاتل نام  عظیم!
آن وجودش محو آثار تمدن را نوید!
تو وجودت در ادامه  موجب ننگ وندیم!
آن وجودش نکبت وترس از برای ترک اقلیم کبیر!
تو وجودت در ادامه موجب اشک یتیم!
آن وجودش ...
تو وجودت در ادامه مرکب جسم لعین!

هیچ نظری موجود نیست: