۱۳۹۱ خرداد ۲۷, شنبه

روزهای خرداد :

وتو هر روز عریان تر شدی؛  دستت در دست تن فروشان ودین فروشان ووطن فروشان وطالبان !
ومن با محرومان ومحبوسان وعالمان ومادران ؛
 وزمان ؛  خالق نظم وانظباط وزیبائی وآرامش؛ برای من؛
و خالق بدبختی و پریشانی  ورذالت وخشونت ودیوانگی ؛  برای تو!
آموزگار ویار ویاور من؛
ودشمن تو!
وتودر بستر مرگ وشکنجه وستم وتجاوز وغارت پناه بردی !
ومن با زندگی وعشق ورهائی وآزادی ومسا وات وعلم فریاد کردم؛

هیچ نظری موجود نیست: