۱۳۹۱ تیر ۱, پنجشنبه

به حال ادب وفرهنگمان باید گریست!

شریعتی آغاز گر پروتستانیسم در منطقه بوده ونقشش را توانسته بازی کند.
در تاریخ  فلسفه وسیاست دراروپا هیچگاه ندیده ایم که تا این حد به ا گوستین و توماس اکویناس توهین کرده باشند واین را باید بدانیم که شریعتی خیلی جلوتر و منطقی تر از اکویناس بوده، ویک قدم عقب تر از رهبران پروتستانیسم ، وعلت انهم این است که  شریعتی در زمانی نظام فکری اش شکل گرفت که دوران جنگ سرد بود وایشان تلاش کرد برای رسیدن به یک ایدئولوژی غیر دو اردوگاه جهانی و...
وباید به حال ادب وفرهنگ یک جامعه گریست ، که اندیشمندی را که توانسته در یک مرحله انرژهای نهفته یک جامعه را آزاد کند را با یک گوسفند مقایسه کنیم!
وتا آنجا جلو می رویم که همسو با اقدامات جنایتکاران درکشور می شویم!

هیچ نظری موجود نیست: