۱۳۹۱ فروردین ۳, پنجشنبه

عیدانه سال 1391(تجدید عهدوپیمان)

 چند قدم اساسی که برای رسیدن به آزادی وحاکمیت مردم باید برداریم.
1-از تعطیلات نوروزی وهر فرصت دیگر جهت شناخت فرهنگ وآداب ورسوم مردممان استفاده نمائیم ، مشکلات ونیازهای آنها را بشناسیم ؛ وچنانچه مدافع حزب وگروه سیاسی ویا نهادهای ملی ومیهنی هستند؛ نسبت به آن حزب وگروه سیاسی ونهاد شناخت واقعی تری پیدا کنیم ؛  برنامه ها وعقاید آن حزب وگروه سیاسی را با احترام ودقت بشناسیم. وبه این نکته ایمان داشته باشیم که همین گروههای سیاسی واحزاب هستند؛ که تنها وایمن ترین راه، برای رسیدن به خواسته های مردم می باشند؛  ودر آتیه هم به نمایندگی از طرف مردم قدرت را در در دست خواهند گرفت. تخریب احزاب وسازمانها ملی ومردمی ورهبران آنها را تنها خواست نظام حاکم (دشمنان ملت وکشور )بدانیم؛
2-با  توجه به اینکه هر گروه وطبقه اجتماعی برای رفع نقص خود تلاش می کند واین یک امر طبیعی است، وتنها زبان و مدافع و برنامه ریزش همان حزب وسازمان سیاسی وابسته به خود است ؛  پس خواستگاه ومنشا پیدایش هر حزب وگروه سیاسی ارتباط کامل دارد، با شکل گیری ومنافع گروهاو طبقات اجتماعی کشوروحافظه تاریخی مردم ؛ بنا براین هر حزب ویا گروهی را می توانیم نماینده آرا ونظرات بخشی از جامعه بدانیم پس احترام به مردم ،احترام به آرا واندیشه ها واراده آن بخش از مردم است. لازم است که تمام گروهای سیاسی و سازمانها واحزاب مورد احترام قرار گیرند ،وباید شرایط را طوری قرار دهیم ،که همگی احزاب وگروه های سیاسی بتوانند ،آزادانه وصادقانه نظراتشان را اعلام نمایند،و اگر نقد وانتقادی ویا رفع نقصی باشد باید عالمانه ودوستانه صورت گیرد.
3-از آنجا که تمام ملت ایران با هر زبان وفرهنگ در هر منطقه از کشورمان بطور مساوی مورد ستم وظلم حکومت ولایت فقیه قرار دارند، از تمام احزاب وگروها وسازما نها بلاخص اززندانیان سیاسی در خواست می شود ،برای ایجاد وحدت دربین نیروهای جنبش آزادیبخش ملت ایران ،در زمان صدور بیانیه ها وپیگیری خواستها ی جنبش ،سعی در وحدت بین مردم داشته با شند.
4- تا آزادی کشورمان،بهیچ عنوانی سنگر های مبارزاتی مان را ترک نکنیم ،و تا سر حد امکان در داخل کشوربمانیم، که فقط از این اقدام ترک سنگر ما، نظام  ولایت فقیه(حاکم) سود خواهد برد ولاغیر، وخواهیم دید که چطور سایر یارانمان سریعا بما ملحق خواهند شد.
5-بهر طریق ممکن آرامش ظاهری نظام را بهم بزنیم ،که این اقدام برای نظام مهلک است، وبرای ما ترویج وتبلیغ برنامه های جنبش خواهد شد.ونیز سازماندهی نمودن مردم ؛وهر چه بهتر اجرا کردن بند 6 این پیمان نامه
6-آگاهی های لازم را بدرون جامعه ببریم ،که این اقدام اگر چه امری است مستمر ولازمه شان ومقام انسانی است ،ولی در این برهه زمانی همچون مشعل نورانی است ،که راه بهتررابما وجامعه نشان خواهد داد،وموجب هراسانی و وحشت زدگی خفاشان ،ومرگ شب پرستان خواهد شد .
7-یادمان باشد ،که اهداف اصلی جنبش برقراری حاکمیت مردم ،آزادی احزاب ومطبوعات وقلم و ایجاد امکانات مساوی برای تمامی مردم در سراسر کشور ،واجرائی نمودن اعلامیه جهانی حقوق بشر والحاقیه های بعدی آن در کشور عزیزمان ایران می باشد.ودر این برهه شعار ضد جنگ هم در اولویت برنامه هاست.

هیچ نظری موجود نیست: