۱۳۹۱ فروردین ۱, سه‌شنبه

خامنه ای وپیام نوروزی وگمراهی همیشگی!


آقای خامنه ای ؛می دانی چرا کوچه علی چپ ایجاد شد؟ برای آنهائی که خودرا به نفهمی میزنند!  واز بستر طبیعی که عقل وعلم تعریف می کنند نمیخواهند،حرکت کنند!
آقای خامنه ای کوچه علی چپ بظاهر راه است ،  ولی ورطه هولناکی است! مخصوصا برای شخص تو؛"که بشکلی بی شرمانه ووقیحانه ولایت بر مردم را نیز ید ک می کشی "؛  آره مکانی است که هم خودرا به قربانگاه می بری وهم مردم را!
 آقای خامنه ای! ملت ایران دشمن ندارد فقط دشمن اصلی مردم بیماری توست وآن شبکه های مافیائی اطرافت که مسبب این همه بیکاری ؛ فقر، فحشا ، اعتیاد،  ورشوه وارتشاءوفساد اداری،  وغارت بیت المال درسراسر کشور شده اند.
آقای خامنه ای! این همه بدبختی کم نیست جنگ را به آن ها اضافه نکن !
تسلیم خواسته های مردم شو، وحکومت را به مردم واگذار واین همه خون وخونریزی وشکنجه وآزار مردم بس است!

هیچ نظری موجود نیست: