۱۳۹۰ اسفند ۲۱, یکشنبه

جشن چهار شنبه سوری منشاء اعتقادی وتاریخی دارد.

جشن چهار شنبه سوری وسایر جشن های سال نو با توجه به معانی ومفاهیم پر باراعتقادی و تاریخی خود توانسته اند پویائی وزنده بودن خودرا در طول تاریخ ومخصوصا 33سال گذشته با تمام قدرت حفظ نمایند، واین امور نه ابداعی هستند ونه ضد انگیزه ای که بشود آنها را حذف کرد ویا سبب آنهارا ازبین برد.وبا توجه به اینکه یک سنت هستند؛ باید در کنار خانواده وبا حضور سایر همسایگان ودر محلات برگزار شوند؛ پس باید به همان روال سابق آنها را بر گزار نمائیم  وچون همه خانواده با هم هستند وبا حضور همسایگان،ایمنی بیشتر خواهد شد. بتابراین از معدود سنتهائی ای هستند که تمام ملت ایران، حتی در خارج از مرز ها این مراسم را با شکوهمندی خودش برگزار می نمایند؛  وهمانطور که در طول تاریخ دشمنان این زیبائیها وروشنیها که همان جهل وتاریکی می باشند؛ نتوانسته اند آتش آن راخاموش کنند ؛ باز هم نخواهند توانست  این نور را با ظلمت خود از بین ببرند، پس هرچه فشرده تر باشیم روشنائی امان بیشتر است وظلمت را بهتر رسوا می کند ، وبدین ترتیب هم ایمنی بیشترخواهد شد؛  ومزدوران نظام هم امکان کنترل را در سراسرمحلات شهرستانهابهیچ عنوان نخواهند داشت.

هیچ نظری موجود نیست: