۱۳۹۰ اسفند ۱۵, دوشنبه

خوشحالی خامنه ای

اقای خامنه ای خیلی خوشحالی که هر مرحله از تاریخ پیش رو که می گذرد ومی بینی اتفاقی نیفتاده وهنوز خود ونظامت پابر جاهستی!وباز می توانی چند صباحی بمانی ؟!ابن الوقت باش، چون تاریخ بتو بیش ازاین امان نمی دهد!

هیچ نظری موجود نیست: