۱۳۹۰ بهمن ۲۷, پنجشنبه

محتوی شکل خود را می خواهد!

بدون تردید نظام ولایت فقیه درآینده نزدیک باچند روز اعتراضات واعتصابات مردمی  فرو خواهد ریخت!؛
آیا ما امروز به وظایف خود عمل کرده ومی کنیم ؟
باید این اصل بدیهی را مد نظر داشته باشیم که محتوی وشکل  در یک تاثیر متقابلند وهیچکدام به تنهائی نخواهند توانست بقا داشته باشند، ومحتوی بدون شکل مناسب خود به سرانجام وتحقق نخواهد رسید؟
شبکه های اجتماعیمان را تا چه میزان جهت نظم دادن به حرکت های مردمی وقبول آن محتوی تاریخی که  یک قرن برای آن تلاش می نمائیم آماده کرده ایم؟
راههای ورود دشمنان مردم وکشور رادر آنروز شناسائی کرده ایم ؟
زمینه های ضربه پذیری فرهنگی وسیاسی جامعه را تا چه اندازه می شناسیم وبرای ازبین رفتن آنها ویا کم اثر کردنشان چه روشهائی را در پیش گرفته ایم.؟
فرصت طلبان وخائنینی که توانستند در فاصله چند ماه دولت بازرگان را به استیصال بکشانند وقدرت را قبضه نمایند؛ در آنروزچه برنامه هائی خواهند داشت و چه ضربه ای دیگر خواهند زد.وچطور می توانیم از همین الان با آنها مقابله کنیم؟
اینها وچندین مورد دیگرحجم وظایفی است که امروز بعهده ماست !


هیچ نظری موجود نیست: