۱۳۹۰ اسفند ۵, جمعه

چرا بصورت سازمان یافته عمل وعکس العمل نداریم؟

 جامعه حقوقی کشور که پناهگاه مردم برای احقاق حق وجلوگیری از تضییع حق آنهامی باشد ، واز نظر قانونی صاحب تعریف وشناخت حقوق وتکالیف مردم است ؛ در مقابل موج دستگیریهای اعضای خود بلاخص خانم نسرین ستوده ؛ هیچ گونه عملی ویا عکس العملی بطور سازمان نشان نداده ونمی دهد،
جامعه پزشکی کشور هم که عهده دار سلامتی مردم است هیچ عکس العملی نسبت به سلامتی ومقاومت قهرمانانه دکتر مهدی خزعلی همکار خود به صورت سازمان یافته نداشته وندارد!
جامعه فرهنگی کشور هم که صاحب خرد وآگاهی درکشور است ومتولی انتقال علم ودانش به مردم است در مقابل شدائد وسختی های مداوم نسبت به اعضایش ونیز اقدامات  بی فرهنگی که توسط نظام حاکم بر کشورصورت می گیرد ؛ هیچ عکس العملی از خود نشان نداده و نمی دهد!
احزاب ملی ؛وملی مذهبی ؛ نیز هیچ گونه عملی ویا آثاری ازبحران حاکم بر کشور ونیز درد کشیدن خود نسبت به رنج مداوم وشکنجه های مستمر زندانیان سیاسی وخانوادههای آنها ندارد!
 آیا فقط استبداد مقصر است وما هیچ تقصیری نداریم ؟

هیچ نظری موجود نیست: