۱۳۹۰ بهمن ۱۷, دوشنبه

دولتمردان، نظامیان غیورووطن پرست، سپاهیان عزیز و مردمی و....

خامنه ای جاهل وابله است که بقول خودش نمی ترسد، وکسی که می داند انتهای مسیر، ورطه هولناک ونابودی برای مردم وکشور است ؛ ازادامه دادن مسیر ابا دارد، چون عقل سلیم اقتضامی کند، بنا براین از تهمت های نا بخردانه وجنگ طلب خامنه ای هراسی نداشته باشید اگر همه با هم بر مواضع ضد جنگ بایستیم؛ خامنه ای چاره ای جز عقب نشینی و وبلاخره واگذاری قدرت راهی ندارد .امروز روز انتخاب است، انتخاب بین سلامتی وآرامش وسعادت وعزت مردم از یکطرف وخامنه ای (راه نابودی وذلت مردم )از طرف دیگر؛ ودر این تصمیم گیری هیچ شک وتردیدی نداشته باشید، راه اول راه مردم است وانتخاب دوم راه مافیاهای نظامی واقتصادی است که به هیچ چیز چز پول وقدرت فکر نمی کنند، بنابراین خامنه ای نادان وخائن است که خرد گرایان را بزدل می خواند.بیائید همه با هم روز 25بهمن را روز ضد جنگ هم بنامیم واز آن برای اعلام اراده مردم بر علیه جنگ طلبان استفاده کنیم.

هیچ نظری موجود نیست: