۱۳۹۰ دی ۱۴, چهارشنبه

به رهبران جنبش سبز وسایر احزاب ملی

با درود؛ وبا آرزوی برقراری  حاکمیت مردم عزیزمان، بر کشور پهناور ایران؛ همانطور که همگی مطلع هستیم؛ نظام ولایت فقیه تا امروز حتی  حاضر به واگذاری بخش کوچکی  از قدرت سیاسی  به مردم نگردیده ،!(البته بلحاظ نبودن آزادی های سیاسی ومطبوعات واحزاب و..هیچگاه حاکمیت مردم در این مدت 33سال در هیچ قسمتی از کشور اعمال نگردید، مگر در مدت  کوتاهی مثل شورای شهر در سال 58 در سنندج ). واگر خود را به ظاهر مقید به انتخابات مجلس وریاست جمهوری و..نشان می دهد مطمئن است که خدشه ای در حاکمیتش با توسل به سیستم سیاسی بسته ای که توسط قانون اساسی وسایر  مقررات ، وجود دارد ایجاد نخواهدشد.وچنانچه هر ارگان ویا نهاد مردمی که می تواند خطرات بالقوه ای برایش داشته باشد؛  می خواهد که ان نهاد مردمی را نیز از مسیر قدرت خارج نماید؛!وسعی بر تمامیت خواهی خود با استفاده از مجوز های قانونی وهر روش سرکوب دارد ؛!  وچون تمام همش حفظ خود است ، بنا براین منافعش با منافع مردم در دو جبهه متقابل قرار گرفته، لاجرم یاری جز جنایتکاران ومزدوران وخائنین به وطن ندارد!  ودر این راه بردسته  تیغ تیز 100 ها هزار نفرمزدور انی نشسته !که نه دین مدارند ،ونه مردم سالارند ونه وطن پرستند ! وبدین ترتیب نظام ولایت فقیه این چهره و ماهیت زشت وضد مردمی را از خود به مردم  نشان داده است؛!وچون قوانین بین المللی مغایر با این روشهای ضد انسانی  ولایت فقیه می باشند؛ بنابراین حاکمیت  حاضر به پیروی از هیچیک از قوانین بین المللی نمی باشد. وبر این مبنا جهانیان را نیز دشمن خود می داند ،وهر آنچه  با تبلیغ های دروغ ومتوهمانه توانسته بود برای خود در نزد مردم سنگر بسازد ، همگی را از دست داده وهمچنین هیچ وجهه ای برای خود قائل نیست و خروج خود را از این بحران لاینحل ؛  در ایجاد یک جنگ می بیند ؛تا شاید  بتواند وجهاهتی مردمی  برای خود کسب کند ؛ویا راهی را برای طولانی تر نمودن عمر منحوس خود  پیدا نماید!!وتنها برای خود یک راه را باقی گذاشته است ؛ وآنهم واگذاری بخش مهمی از قدرت سیاسی ونظامی جامعه است به نظامیان جنگ طلب  وسر دسته همان مزدوران و جنایتکاران مذکور ؛ جنایتکارانی که  خواسته ویا ناخواسته کشور را بسمت جنگی تمام عیار با جهانیان راهبری می کنند ؛ واگر این جنگ بوقوع به پیوندد ؛همانطور که شما می دانید ؛در چند ساعت اول تمامی زیر ساخت های نظامی واقتصادی کشور مان نابود خواهد شد، و در آن شرایط اداره امور کشورو..... !!رهبران محترم جنبش سبز و احزاب ملی و...؛اگر امروز برای حاکمیت مردم ونفی سلطه این نظامیان فاشیست ،چندین هزار نفر هم کشته بدهیم بازاز هر نظر معقول تر وبصرفه تر است تا اینکه وارث کشوری شویم که باید همه چیزش را از صفر شروع کند ؛وکشته های چند میلیونی هم پیش کش !!
رهبران محترم ؛هرگونه تعلل وکوتاهی وخودبینی ،گناهی نابخشودنی است ،وغیر قابل جبران ؛باید تمامی احزابمان در حول سه محور 1-ضد جنگ 2-نفی سلطه فاشیستان بر کشور 3-برقراری حاکمیت مردم ؛دور هم گرد آئیم ،وتمامی فراخوانها را براین مبانی قرار دهیم.

هیچ نظری موجود نیست: