۱۳۹۰ آذر ۲۳, چهارشنبه

ولایت فقیه امروز از مزدورانش چه می خواهد؟


عوامل مزدور حاکمیت وخائن  به ملت دستور دارند، در پوشش های مختلف ودر هر نهاد ملی ومردمی که بطور استراتژیک ،  در اختیار جبهه آزادیخواهی ملت ایران است ، حاضر گردند، وبه انحاءمختلف در مخدوش نمودن خطوط مبارزاتی ملت ایران اقدام نمایند ، وبدین ترتیب اراده نیروهای جنبش را در مقابل هم قرار دهند وعملا جنبش را غیر فعال نمایند! یکی از این روشها که  مزدوران بکار می برند این است که به نیروهای جنبش القا کنند، که آنچه را بعنوان جنبش آزادیخواهی که در گذشته در کشورمان صورت گرفته ،گمراه بوده ؛! وراهبران آن ها که تعدادی از آنها امروز نیز نقش خود را در جنبش آزادیخواهی ملت ایران دارند ؛خائن ،منافق وفتنه گر ومزدور بیگانه وکمونیست و....معرفی نمایند ومشکلات وفقر وبیکاری  امروزمردم وبی نظمی حاکم بر جامعه را که  ناشی ازوجود نظام ولایت فقیه می باشند،را به آنان منتسب نمایند.
البته این امر را خوب میدانند ، که برای سرکوبی جنبش ازادیخواهی فعلی ، بهترین راه این است که ان را بی ریشه نمایند، ویا بقسمی انرا از مادرش جدا کنند،و بی هویت نمایند، که بتوانند راحتر آنرا سرکوب و ازبین ببرنند.
برای خنثی نمودن تمامی توطئه ها ونقشه های شوم نظام ولایت فقیه! تنها یک راه داریم وان هم اتحادواحترام  بین تمامی نیروها ی آزادیخواهی در داخل  وخارج از کشور می باشد ،.وباید بدانیم که هر حزب وسازمانی برایند خواسته ها وزبان بخشی از ملت ایران می باشند ؛ واحترام به احزاب وسازمانهاورهبران آنها ، احترام به مردم تلقی می گردد.
وهمچنین خطوط مبارزاتی را تنها در یک خط خلاصه نکیم ، وهر نوع اقدام علیه نظام ولایت فقیه را که از طرف رهبران این احزاب وسازمانها بعمل می آید را بخشی از مبارزات ملت ابران بدانیم.

هیچ نظری موجود نیست: