۱۳۹۰ آذر ۲۴, پنجشنبه

اهداف نامه ها......

نامه ها شقه کردن قدرت مافیائی حاکم را هم،  نشانه رفته اند !
نامه ها  تیر خلاص حاکمیت نخواهند بود ، که این یک، به دست توانای ملت غیور ونجیب کشورمان صورت خواهد گرفت!
نامه ها آخرین هشداراست به آنهائی که در کنار قدرت حاکم لمیده اند،و مشغول  لیسیدن آنچه را که ازغارت بیت المال بجا مانده است !می باشند.
نامه ها آخرین تذکر است به مزدوران وچاقوکشان !که بدانند مزدشان در ازای ازبین بردن شرافت انسانهاست !
نامه ها برای تقویت حافظه تاریخی مان است !

نامه ها نوید مرگ ظلمت است !!
هیچ نظری موجود نیست: