۱۳۹۰ آذر ۱۲, شنبه

به همه احزاب کشورمان ؛رهبران محترم جنبش سبز ؛وجناب آقای محمد خاتمی ،و..


.


با سلام ؛ وبا آرزوی برقراری  حاکمیت مردم عزیزمان، بر کشور پهناور ایران؛ همانطور که همگی مطلع هستیم؛ نظام ولایت فقیه تا امروز حتی  حاضر به واگذاری بخش کوچکی  از قدرت سیاسی  به مردم نگردیده ،! وسعی بر تمامیت خواهی خود با استفاده از هر روش سرکوب دارد ؛!  وچون منافعش با منافع مردم در دو جبهه متقابل قرار گرفته، لاجرم یاری جز جنایتکاران ومزدوران وخائنین به وطن ندارد!  ودر این راه بردسته  تیغ تیز 100 ها هزار نفرمزدور انی نشسته !که نه دین مدارند ،ونه مردم سالارند ونه وطن پرستند ! وبدین ترتیب نظام ولایت فقیه این چهره زشت وضد مردمی را از خود به مردم  نشان داده است؛!وچون قوانین بین المللی مغایر با این روشهای ضد انسانی  ولایت فقیه می باشند؛ بنابراین حاکمیت  حاضر به پیروی از هیچیک از قوانین بین المللی نمی باشد. وبر این مبنا جهانیان را نیز دشمن خود می داند ،وهر آنچه  با تبلیغ های دروغ ومتوهمانه توانسته بود برای خود در نزد مردم سنگر بسازد ، همگی را از دست داده وهمچنین هیچ وجهه ای برای خود قائل نیست و خروج خود را از این بحران لاینحل ؛  در ایجاد یک جنگ می بیند ؛تا شاید  بتواند وجهاهتی مردمی  برای خود کسب کند ؛ویا راهی را برای طولانی تر نمودن عمر منحوس خود  پیدا نماید!!وتنها برای خود یک راه را باقی گذاشته است ؛ وآنهم واگذاری بخش مهمی از قدرت سیاسی ونظامی جامعه است به نظامیان جنگ طلب  وسر دسته همان مزدوران و جنایتکاران مذکور ؛ جنایتکارانی که  خواسته ویا ناخواسته کشور را بسمت جنگی تمام عیار با جهانیان راهبری می کنند ؛ واگر این جنگ بوقوع به پیوندد ؛همانطور که شما می دانید ؛در چند ساعت اول تمامی زیر ساخت های نظامی واقتصادی کشور مان نابود خواهد شد، و در آن شرایط اداره امور کشور به چه طریق خواهد شد؛ و روزها در همین تهران 20میلیونی چه اتفاقاتی که خواهد افتاد !!
رهبران محترم  احزاب ؛اگر امروز برای حاکمیت مردم ونفی سلطه این نظامیان فاشیست ،چندین هزار نفر هم کشته بدهیم بازاز هر نظر معقول تر وبصرفه تر است تا اینکه وارث کشوری شویم که باید همه چیزش را از صفر شروع کند ؛وکشته های چند میلیونی هم پیش کش !!
رهبران محترم ؛هرگونه تعلل وکوتاهی وخودبینی ،گناهی نابخشودنی است ،وغیر قابل جبران ؛باید تمامی احزابمان در حول سه محور 1-ضد جنگ 2-نفی سلطه فاشیستان بر کشور 3-برقراری حاکمیت مردم ؛دور هم گرد آئیم ،وتمامی فراخوانها را براین مبانی قرار دهیم.

هیچ نظری موجود نیست: